Bilans 2016
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Inwentaryzacja paliwa znajdującego się w zbiornikach samochodów
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Inwentaryzacja paliwa znajdującego się w zbiornikach samochodów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017

Nasza spółka świadczy usługi przewozowe. Na potrzeby prowadzonej działalności prowadzimy firmową stację paliw. Czy inwentaryzacją roczną należy objąć paliwo zatankowane do zbiorników samochodów? Ewidencję zapasów prowadzimy w oparciu o art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

Nie ma obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa znajdującego się na dzień bilansowy w zbiornikach samochodów.

Celem inwentaryzacji przeprowadzanej na ostatni dzień każdego roku obrotowego jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na ten dzień, porównanie tego stanu ze stanem księgowym oraz stwierdzenie występujących między tymi stanami różnic, ich rozliczenie i doprowadzenie stanu księgowego do stanu występującego w rzeczywistości. Przedmiotem inwentaryzacji - w myśl ustawy o rachunkowości - są więc wszystkie aktywa i pasywa jednostki wykazywane w księgach rachunkowych i w bilansie.

Paliwa znajdującego się na dzień bilansowy w zbiornikach samochodów (pochodzącego zarówno z własnej stacji paliw, jak i obcej) nie zalicza się do aktywów. Tym samym paliwo znajdujące się na dzień bilansowy w zbiornikach samochodów nie podlega inwentaryzacji według zasad określonych w art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości.

Obowiązkowi rocznej inwentaryzacji podlega natomiast paliwo znajdujące się w zbiorniku firmowej stacji paliw. Jednostka nie może odstąpić od jego inwentaryzacji na dzień bilansowy - pomimo iż z treści pytania wynika, że przyjęła do stosowania metodę opisaną w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, to znaczy odpisywania w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu. Przepis ten wyraźnie wymaga bowiem okresowego ustalania wartości tych składników, wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu nie później niż na dzień bilansowy. Korekty kosztów o wartość pozostałych materiałów dokonuje się zapisem:

      - Wn konto 31 "Materiały",
      - Ma konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii"

oraz równolegle:

      - Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
      - Ma konto zespołu 5.

Celem takiej inwentaryzacji jest korekta kosztów (doprowadzenie kosztów do ich faktycznej wysokości) i wykazanie pozostałego zapasu (niezużytych materiałów) w bilansie.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60