Bilans 2016
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Roszczenia sporne ustalone podczas inwentaryzacji
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Roszczenia sporne ustalone podczas inwentaryzacji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017

W wyniku czynności potwierdzenia sald ustalono, że część nieuregulowanych przez nas zobowiązań jako sporna będzie rozstrzygana przez sąd. Jak ująć takie zobowiązania w księgach rachunkowych?

W sytuacji, gdy wierzyciel skierował sprawę o zapłatę należności na drogę postępowania sądowego, zobowiązanie jednostki figurujące na koncie 21 "Rozrachunki z dostawcami" wskazane jest przeksięgować - jako roszczenie sporne - na konto 24 "Pozostałe rozrachunki", na którym pozostawać będą do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty do dnia bilansowego, sporne zobowiązanie należy wykazać w bilansie w pozycji B.III.3 lit. i) pasywów, jako inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek (zakładając, że jednostka sporządza sprawozdanie według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości).

Należy dodać, że w takim przypadku zasadne może być utworzenie rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego.

Jeśli bowiem prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla jednostki jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego, to zasadne jest utworzenie rezerwy na przewidywane skutki tego postępowania, obejmującej kwotę kosztów postępowania sądowego oraz ewentualnych odsetek za zwłokę w zapłacie. Podstawą oceny tego prawdopodobieństwa może być przebieg postępowania sądowego lub opinie prawników.

Tworzenie rezerw wynika z zasady ostrożności, według której w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

W myśl art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości, rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym m.in. z tytułu skutków toczącego się postępowania sądowego. W zależności od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą, rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych (por. art. 35d ust. 2 ustawy o rachunkowości). Drugostronnie ujmowane są one na koncie 83 "Rezerwy". Stąd też utworzenie rezerwy na przewidywane skutki toczącej się sprawy sądowej w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, można ująć w księgach rachunkowych następującymi zapisami:

   1) w części dotyczącej kosztów postępowania sądowego:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 83 "Rezerwy";
   2) w części dotyczącej odsetek:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 83 "Rezerwy".

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60