Bilans 2016
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Rozliczenie niedoboru gotówki w kasie
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie niedoboru gotówki w kasie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017

Podczas inwentaryzacji stwierdzono niedobór gotówki w kasie jednostki. Jak zaksięgować kwotę tego niedoboru?

Niedobór gotówki w kasie stwierdza się na podstawie przeprowadzonego spisu z natury środków pieniężnych. Taki spis powinien być przeprowadzony w obecności osoby odpowiedzialnej materialnie za środki pieniężne.

Stwierdzony niedobór gotówki w kasie, na podstawie sporządzonego przez komisję inwentaryzacyjną protokołu, ujmuje się w księgach rachunkowych zapisem:
      - Wn konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek",
      - Ma konto 10 "Kasa".

Sposób rozliczenia ujawnionego niedoboru w kasie uzależniony jest od tego, czy zostanie on uznany za niezawiniony czy zawiniony przez osobę materialnie odpowiedzialną za gotówkę w kasie. Decyzję w tej sprawie wydaje kierownik jednostki.

Jeżeli kierownik jednostki uzna, że niedobór w kasie stanowi roszczenie wobec osoby odpowiedzialnej za jej prowadzenie, to zapisy w księgach rachunkowych mogą być następujące:

   a) jeśli pracownik wyraził na piśmie zgodę na zwrot
        równowartości niedoboru:
      - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
      - Ma konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek",
   b) jeśli pracownik odmówił pokrycia niedoboru i sprawę
       skierowano na drogę postępowania sądowego:
      - Wn konto 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej",
      - Ma konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek".

W przypadku gdy kierownik jednostki wraz z osobą odpowiedzialną za gotówkę w kasie zgodnie ustalą, że uregulowanie powstałego niedoboru z winy pracownika nastąpi poprzez potrącenie z wynagrodzenia, ewidencja będzie następująca:

      - Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
      - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego kierownik jednostki uzna, że niedobór gotówki w kasie jest niezawiniony przez osobę odpowiedzialną materialnie za środki pieniężne, to kwotę tego niedoboru odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek".

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60