Bilans 2016
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Inwentaryzacja rozrachunków drogą potwierdzenia sald
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Inwentaryzacja rozrachunków drogą potwierdzenia sald

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016

W jakim okresie można dokonywać potwierdzenia sald należności?

Inwentaryzację należności przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego - co do zasady - drogą potwierdzenia sald.

W jednostkach, których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli potwierdzenia sald dokonano w okresie od 1 października do 15 stycznia następnego roku obrotowego (tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, do 15 dnia następnego roku). Ustalenie stanu następuje wówczas przez dopisanie do stanu lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą potwierdzenia salda przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych. Stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym. Oznacza to, że w jednostkach, których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, potwierdzane saldo (tj. stan wynikający z ksiąg rachunkowych) powinno być ustalone nie później niż na dzień 31 grudnia.


Jaką formę należy uznać za najbardziej właściwą w przypadku potwierdzania sald należności? Czy dopuszczalnym jest potwierdzenie salda drogą mailową?

Inwentaryzacja należności przeprowadzana jest generalnie - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości - drogą potwierdzenia sald, tzn. drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych należności oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Jedynie na zasadzie wyjątku należności sporne i wątpliwe, należności wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz należności z tytułów publicznoprawnych, inwentaryzuje się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (por. art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Ustawa o rachunkowości nie zawiera szczególnych regulacji precyzujących formę inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald. Potwierdzenie to ma najczęściej formę pisemnego druku wysyłanego w sposób tradycyjny. Druk ten zawiera zazwyczaj zestawienie wszystkich sald należności (wraz ze specyfikacją poszczególnych tytułów) z danym kontrahentem oraz prośbę o ich potwierdzenie.

Ustawa nie zabrania jednak dokonywania takiego potwierdzenia drogą mailową.

Bez względu na formę kontrahent powinien potwierdzić zgodność przedstawionych sald. Jeżeli wystąpią różnice, wówczas należy je wyjaśnić, w przeciwnym razie należności te powinny zostać zakwalifikowane do należności spornych i wątpliwych. W takim przypadku może wystąpić konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość należności (odpowiednio do charakteru operacji w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych).


Czy musimy wysyłać również potwierdzenia do naszych wierzycieli, czyli potwierdzać zobowiązania?

W świetle art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, na każdy dzień bilansowy jednostka przeprowadza inwentaryzację należności drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenie ewentualnych różnic. Jak z powyższego wynika, generalnie to wierzyciel występuje o potwierdzenie takiego rozrachunku. Uzgodnieniu podlega kwota wymagająca zapłaty (a więc wraz z ewentualnymi odsetkami).

Jeżeli jednak wierzyciel nie prześle prośby o potwierdzenie salda, dla rzetelnego spełnienia obowiązku inwentaryzacji zasadnym jest wystąpienie do wierzyciela z prośbą o potwierdzenie naszego zobowiązania. W wyniku takiego sprawdzenia może bowiem okazać się, że nasze zobowiązanie faktycznie nie istnieje, np. zostało zapłacone, skompensowane lub umorzone, a w wyniku błędu faktu tego nie odnotowano w księgach rachunkowych.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60