Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Ewidencja kosztów badań profilaktycznych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ewidencja kosztów badań profilaktycznych

Gazeta Podatkowa nr 72 (904) z dnia 6.09.2012
Ewa Kowalska

Podatnik poniósł koszty badań profilaktycznych pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów, które należy wpisać do księgi podatkowej?

TAK. Obowiązek ponoszenia kosztów badań profilaktycznych zatrudnionych pracowników wynika z przepisów prawa pracy. Jak bowiem stanowi art. 229 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), pracownicy podlegają wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Badania te są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy (art. 229 § 6 K.p.).

Zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, tryb ich przeprowadzania oraz sposób dokumentowania i kontroli tych badań określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 69, poz. 332 ze zm.). Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub

2) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Wynika to z § 2 ust. 5 wymienionego rozporządzenia.

Dla celów podatkowych koszty przeprowadzenia badań lekarskich pracowników (wstępnych, okresowych i kontrolnych) są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Przepis ten wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty badań profilaktycznych pracowników są związane z ogólnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i nie zostały wymienione w katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych. Tego rodzaju koszty wykazują pośredni związek z prowadzoną działalnością przez przedsiębiorcę. Koszty te wpisuje się do księgi podatkowej na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie, np. faktury VAT lub rachunku.


Koszty badań profilaktycznych pracowników ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".


Trzeba też dodać, że wydatki ponoszone przez pracodawcę na tzw. badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) nie stanowią u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzaniem tych badań. Jeżeli pracownik musi wykonać wymienione badania w innej miejscowości, to przysługują mu także należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy rozliczaniu podróży służbowych.

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60