Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »    »  Aktualności i sygnały  »   Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w PIT
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w PIT

Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017
Agata Cieśla

Samo wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof, na nabycie lokalu mieszkalnego lub zakup materiałów budowlanych - bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie, nie przesądza o prawie podatnika do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof. Potwierdził to w wyroku z dnia 7 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 1549/16 - orzeczenie nieprawomocne).

Podatniczka w październiku 2013 roku w drodze spadku po babci odziedziczyła 1/2 udziału we własności lokalu mieszkalnego. Udział ten za kwotę 75.400 zł odsprzedała w maju 2014 r. kuzynowi, który był drugim ze spadkobierców. Następnie w styczniu 2016 r. wraz z mężem zawarła umowę deweloperską dotyczącą lokalu mieszkalnego w nowo powstającym budynku. Cena mieszkania została ustalona na 286.000 zł. Na poczet ceny mieszkania podatniczka postanowiła przeznaczyć pieniądze pochodzące ze sprzedaży udziału w odziedziczonym mieszkaniu. W tym celu wpłaciła w lutym i marcu 2016 r. dwie raty ceny łącznie na 60.000 zł. Na wykończenie lokalu, które fizycznie nastąpić miało po 31 grudnia 2016 r., postanowiła przeznaczyć pozostałą kwotę 15.400 zł, wydatkując ją przed tą datą na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykończenia mieszkania (m.in. farb, paneli podłogowych, kafelków, zapraw i klejów). We wniosku o wydanie interpretacji podatniczka zaznaczyła, że wraz z mężem właścicielami lokalu, jako jego nabywcy, staną się dopiero po wyznaczeniu przez dewelopera terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, co nastąpi już po 31 grudnia 2016 r., czyli po upływie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie udziału w odziedziczonym lokalu.

W zaprezentowanej sytuacji podatniczka miała wątpliwości, czy wydatkując środki ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w spadku na wskazane cele, mieszczące się w zakresie art. 21 ust. 25 ustawy o pdof, może skorzystać ze zwolnienia od podatku nazywanego ulgą mieszkaniową, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof. O rozstrzygnięcie tej kwestii wystąpiła do organu podatkowego.

Organ podatkowy wydający interpretację indywidualną uznał, że podatniczka nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z przywołanego przez nią przepisu. Wyjaśnił, że o prawie do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia decyduje wydatkowanie, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż, dochodu ze sprzedaży nieruchomości na realizację własnych celów mieszkaniowych, w tym m.in. nabycie własnego lokalu mieszkalnego rozumiane jako uzyskanie prawa własności do tego lokalu. Tymczasem treścią umowy deweloperskiej jest jedynie zobowiązanie się stron do zawarcia umowy przenoszącej własność, lecz sama umowa tej własności nie przenosi. Z kolei brak zawartej w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności nieruchomości skutkuje brakiem nabycia jej własności, a tym samym uniemożliwia skorzystanie przez podatnika z omawianego zwolnienia od podatku dochodowego.

Sprawa ze skargi podatniczki trafiła do WSA. Sąd I instancji uznał skargę za niezasadną i przyznając w swoim rozstrzygnięciu rację organowi podatkowemu, skargę tę oddalił.

W uzasadnieniu wydanego orzeczenia WSA potwierdził, że dla skorzystania z omawianego zwolnienia konieczne jest dokonanie w ustawowym terminie zarówno wydatkowania przychodów pochodzących ze sprzedaży poprzednio posiadanego lokalu mieszkalnego, jak i dokonanie czynności związanych z nabyciem kolejnego lokalu czy nieruchomości, czyli zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży. Tym samym do skorzystania z prawa do opisanego zwolnienia nie jest wystarczające jedynie wydatkowanie środków pieniężnych. Niezbędne jest faktyczne i ostateczne nabycie nieruchomości.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60