Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Dla kogo zaliczki kwartalne w 2013 r.?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dla kogo zaliczki kwartalne w 2013 r.?

Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013
Agata Cieśla

Zaliczki na podatek dochodowy kojarzą się głównie z miesięcznymi wpłatami dla fiskusa. Od tej podstawowej reguły rozliczania podatku dochodowego ustawodawca przewidział wyjątki. Należy do nich opłacanie zaliczek w systemie kwartalnym. Taką możliwość mają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Jednak nie wszyscy.


System tylko dla niektórych

Prawo do opłacania zaliczek co kwartał ustawodawca przyznał tylko niektórym przedsiębiorcom. Mogą z niego skorzystać wyłącznie ci, którzy posiadają status małego podatnika oraz rozpoczynający w roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej.

Małym podatnikiem, w rozumieniu przepisów ustawy o pdof, jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (przeliczona według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego i zaokrąglona do 1.000 zł). Stąd w 2013 r. z kwartalnego opłacania zaliczek mogą skorzystać podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży w 2012 r. nie przekroczyła 4.922.000 zł.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy w 2013 r. rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej, będą mogli opłacać zaliczki kwartalne, o ile w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadzili działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnicy spółki niemającej osobowości prawnej. Ponadto działalności gospodarczej we wskazanym okresie nie powinien prowadzić również małżonek podatnika, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.


Trzeba zawiadomić fiskusa

Podatnik, który spełni omówione kryteria i zdecyduje się opłacać zaliczki w systemie kwartalnym, o dokonanym wyborze ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wskazanym w ustawie o pdof.

Terminem właściwym dla małych podatników po raz pierwszy wybierających ten system wpłat zaliczek - jest dzień 20 lutego roku podatkowego. Do tego dnia powinni w urzędzie skarbowym złożyć przedmiotowe zawiadomienie. Z kolei osoby fizyczne, które rozpoczną działalność gospodarczą w 2013 r., zawiadomienie to są zobowiązane złożyć w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Natomiast podatnicy, którzy złożyli omawiane zawiadomienie w 2012 r. lub latach wcześniejszych i w 2013 r. nadal chcą opłacać zaliczki kwartalne (o ile spełniają warunki do ich opłacania), zawiadomienia takiego składać nie muszą. Raz złożone dotyczy również lat następnych. Gdyby jednak zechcieli zrezygnować z tego sposobu regulowania zaliczek, powinni do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomić o tym w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego.


Obliczanie i wpłaty

W ramach opodatkowania na zasadach ogólnych prawo do opłacania kwartalnych zaliczek mają uprawnieni podatnicy zarówno korzystający ze skali podatkowej, jak i opłacający podatek liniowy. U opodatkowanych według skali podatkowej obowiązek zapłaty zaliczki powstaje poczynając od kwartału, w którym dochód przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (tj. 3.091 zł). Zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w art. 26, 27, 27b ustawy o pdof. Za kolejne kwartały przedsiębiorca ustala ją w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały (przykład).

Natomiast opłacający podatek liniowy wpłacają zaliczki co kwartał w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b ustawy o pdof.

Zaliczki kwartalne za pierwsze trzy kwartały roku podlegają wpłacie do urzędu skarbowego w terminie do dnia 20. każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Natomiast wpłata zaliczki za ostatni kwartał następuje w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Podatnicy mogą być jednak zwolnieni z obowiązku wpłaty ostatniej kwartalnej zaliczki, jeżeli przed upływem terminu jej wpłaty dokonają rocznego rozliczenia podatku, składając zeznanie. Stąd gdy przedsiębiorca opłacający kwartalne zaliczki złoży zeznanie PIT-36 lub PIT-36L za 2013 r. np. w dniu 14 stycznia 2014 r. i przed upływem terminu do wpłaty zaliczki zapłaci wynikający z niego podatek, to nie będzie musiał wpłacać zaliczki za IV kwartał 2013 r.

Przykład

Przedsiębiorca opodatkowany według skali podatkowej zalicza do kosztów podatkowych składki ZUS opłacone na własne ubezpieczenia społeczne. Zaliczki na podatek dochodowy opłaca kwartalnie. Załóżmy, że w I kwartale 2013 r. jego dochód z tej działalności wyniósł 12.543,30 zł, a na koniec II kwartału (liczony narastająco) - 44.120,90 zł. Kwota składek zdrowotnych (przyjęta przykładowo), którą ma prawo odliczyć od podatku za I kwartał, wynosi 650,20 zł, a za II kwartał (opłacona od początku roku) - 1.300,40 zł.

Obliczenia zaliczek na podatek dochodowy za I i II kwartał 2013 r. podatnik dokona w następujący sposób:

I kwartał

II kwartał

- podstawa obliczenia zaliczki

12.543,00 zł

44.121,00 zł

- obliczenie zaliczki na podatek:
  (podstawa × 18%) - 556,02 zł

1.701,72 zł

7.385,76 zł

- należna zaliczka do wpłaty do US (tj. pomniejszona o składki  zdrowotne)

1.052,00 zł (1.701,72 zł - 650,20 zł)

5.033,00 zł (7.385,76 zł - 1.300,40 zł - 1.052 zł)Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60