Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Rozpoczęcie działalności a obowiązki wobec ZUS
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozpoczęcie działalności a obowiązki wobec ZUS

Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Aneta Dąbrowska

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej musi dokonać wielu formalności związanych ze zgłoszeniem firmy. Najpierw stosownych zgłoszeń dokonuje w CEIDG, a następnie w ZUS. Później opłaca za siebie za każdy miesiąc składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej podstawy wymiaru. Po spełnieniu określonych warunków może je opłacać w wysokości niższej aniżeli powszechnie obowiązująca przedsiębiorców.

Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, rozpoczynający po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej, składa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wypełnia w tym celu formularz CEIDG -1. Następnie dane zawarte przez niego w tym wniosku organ ten przekazuje do ZUS. Ten na ich podstawie sporządza za przedsiębiorcę pierwsze zgłoszenie płatnika składek, tj. formularz ZUS ZFA. Nie oznacza to jednak, że osoba taka nie musi już w ZUS dokonywać żadnych zgłoszeń.


Po raz pierwszy założyłam własną (na razie jednoosobową) działalność gospodarczą i dokonałam z tego tytułu wszelkich zgłoszeń w CEIDG. Działalność ta stanowi dla mnie jedyne źródło dochodu. Czy o założeniu firmy muszę też poinformować ZUS?

TAK. Fakt, że Czytelniczka zgłosiła w CEIDG rozpoczęcie działalności gospodarczej nie zwalnia jej z osobistego stawienia się w ZUS. W organie tym zobowiązana jest bowiem dokonać samodzielnego zgłoszenia siebie do ubezpieczeń.

W terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń powinna więc dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - jako osoba ubezpieczona - na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia:

 • 05 70 X X - jeśli nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy) lub
   
 • 05 72 X X - gdy ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy),

przyjmując, że ma prawo do opłacania składek społecznych od ulgowej podstawy wymiaru bądź:

 • 05 10 X X - gdy nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub
   
 • 05 12 X X - gdy ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

zakładając, że składki te opłaca na ogólnych zasadach obowiązujących przedsiębiorców.


Zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego przedsiębiorca dokonuje w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.


Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dla niej dobrowolne, a przystąpienie do niego możliwe jest wyłącznie na jej wniosek. Składki na ubezpieczenia społeczne osoba taka opłaca od zadeklarowanych podstaw wymiaru, tj.:

 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych lub
   
 • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, w sytuacji gdy ma prawo do preferencyjnej podstawy wymiaru.

Składkę zdrowotną opłaca również od zadeklarowanej kwoty. Z tym że podstawę jej wymiaru stanowi kwota nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, w tym roku wynosi ona 2.908,13 zł (tj. 3.877,50 zł × 75%).


Przez ostatnie 8 miesięcy pracowałem wyłącznie na podstawie umowy zlecenia i z tego tytułu opłacane były za mnie wszystkie obowiązkowe składki ZUS. W przyszłym miesiącu rozpocznę prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W jej ramach będę wykonywał usługi dla wielu firm, w tym też dla mojego dotychczasowego zleceniodawcy. Czy w tym przypadku będę mógł opłacać składki społeczne od obniżonej podstawy wymiaru?

TAK. W omawianym przypadku Czytelnik będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od ulgowej podstawy wymiaru.

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych mogą opłacać z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru aniżeli powszechnie obowiązująca przedsiębiorców. W okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia nie może być dla nich niższa od kwoty 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak osób, które:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
   
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

W kręgu takich osób nie wymienia się tych, które przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej wykonywały pracę na podstawie umowy zlecenia lub też innej umowy cywilnoprawnej, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dlatego też jeśli dana osoba przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej wykonywała pracę przykładowo wyłącznie na podstawie umowy zlecenia, to może opłacać składki na wskazane ubezpieczenia od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ulga ta przysługuje jej również wtedy, gdy w ramach obecnie prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykonywała tego samego rodzaju czynności (usługi), które wcześniej wykonywała podczas świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60