Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Emerytura dla strażaka wstępującego do służby w 2013 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Emerytura dla strażaka wstępującego do służby w 2013 r.

Gazeta Podatkowa nr 21 (958) z dnia 14.03.2013
Bożena Dziuba

W styczniu br. rozpocząłem służbę w państwowej straży pożarnej. Słyszałem, że obejmą mnie nowe zasady przyznawania emerytury. Na czym dokładnie będą one polegały?

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 664). Jej głównym założeniem jest zreformowanie systemu emerytalnego służb mundurowych, które polega przede wszystkim na:

  • wprowadzeniu minimalnego wieku (co najmniej 55 lat) uprawniającego do przejścia na emeryturę,
     
  • wydłużeniu aktywności zawodowej żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wymienionych służb (z 15 do 25 lat),
     
  • zmianie zasad obliczania wysokości świadczenia i podstawy jego wymiaru (patrz tabela).

Nowe zasady przyznawania emerytury oraz obliczania jej wysokości obejmą osoby, które po raz pierwszy wstąpiły (lub wstąpią) do służby po 31 grudnia 2012 r.

Warto dodać, że o ile osoby wstępujące do służby po 2012 r. (tak jak Czytelnik) nie mają wyboru w zakresie zasad ustalania prawa do emerytury oraz jej wysokości, to rozpoczynający służbę przed 1 stycznia 2013 r. mogą zdecydować, czy chcą mieć ją przyznaną według starych, czy nowych reguł. Przy czym w celu skorzystania z tej drugiej opcji, najpóźniej w dniu wystąpienia z wnioskiem o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego powinny złożyć stosowne oświadczenie.

Zasady przyznawania emerytury i obliczania jej wysokości w zależności od momentu wstąpienia do służby

Uprawnieni

Osoby, które po raz pierwszy wstąpiły do służby

przed 1 stycznia 2013 r.

po 31 grudnia 2012 r.

Wymagany wiek do przejścia na emeryturę

brak

co najmniej 55 lat życia

Minimalny okres służby

co najmniej 15 lat służby

co najmniej 25 lat służby

Podstawa wymiaru emerytury

uposażenie należne żołnierzowi lub funkcjonariuszowi w ostatnim miesiącu pełnienia służby (na ostatnio zajmowanym stanowisku)

średnie uposażenie żołnierza lub funkcjonariusza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego lub poprzedzających rok zwolnienia ze służby

 

» 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby,

» 60% podstawy jej wymiaru za 25 lat służby,

Wysokość emerytury

» wzrost wysokości emerytury o 2,6% podstawy za każdy dalszy rok tej służby,

» wzrost wysokości emerytury o 3% podstawy za każdy dalszy rok tej służby,

 

» kwota emerytury (bez dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych) nie może:

- przekroczyć 75% podstawy jej wymiaru,

- być niższa od kwoty najniższej emerytury

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60