Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Od kiedy nastąpi wypłata renty?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Od kiedy nastąpi wypłata renty?

Gazeta Podatkowa nr 71 (903) z dnia 3.09.2012
Bożena Dziuba

Z dniem 16 lipca br. jeden z moich pracowników wyczerpał pełen okres zasiłkowy, a tym samym zakończył pobieranie zasiłku chorobowego. Ponieważ nie odzyskał zdolności do pracy, postanowił ubiegać się o rentę inwalidzką. Poinformował mnie o tym dopiero pod koniec lipca br. Ostatecznie stosowny wniosek przygotowałem w dniu 31 lipca br., ale do ZUS dostarczyłem w pierwszych dniach sierpnia br. Od kiedy w tej sytuacji ZUS podejmie wypłatę renty dla pracownika, jeżeli oczywiście zostanie mu ona przyznana?

Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych, w tym do renty z tytułu niezdolności do pracy, powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, albo - jeżeli ubezpieczony korzysta odpowiednio z wynagrodzenia chorobowego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego - z dniem zaprzestania pobierania tych świadczeń. Ich wypłata natomiast następuje od dnia powstania tego prawa, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono stosowny wniosek w tej sprawie.

Kwestię tę reguluje art. 100 i art. 129 ustawy emerytalnej, która jednocześnie w art. 125 ust. 1 pkt 4 dopuszcza możliwość przygotowania przez pracodawcę, za zgodą pracownika, wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożenia go organowi rentowemu. Jeżeli tak się stanie, za datę zgłoszenia wniosku uważa się datę jego sporządzenia przez płatnika składek, potwierdzoną przez osobę upoważnioną pieczęcią i podpisem. Stanowi o tym § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1412).

W przypadku opisanym w pytaniu za datę zgłoszenia wniosku zostanie przyjęty dzień 31 lipca br. Tym samym, jeśli pracownik uzyska prawo do renty, jej wypłata nastąpi z dniem zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego, a więc począwszy od 17 lipca br.

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60