Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Składki ZUS za chorego pracownika
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składki ZUS za chorego pracownika

Gazeta Podatkowa nr 46 (878) z dnia 6.06.2012
Aneta Dąbrowska

Od wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia za pracę pracodawca wylicza składki ubezpieczeniowe, a następnie wykazuje je w dokumentach rozliczeniowych. Jeżeli pracownik przez część miesiąca był niezdolny do pracy z powodu choroby i otrzymał przysługujące mu z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe, to ważne jest, aby pracodawca prawidłowo je oskładkował.


Płaca za pracę...

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega z tego tytułu obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na te ubezpieczenia pracodawca oblicza za pracownika od kwoty uzyskanego przez niego w danym miesiącu kalendarzowym przychodu. Oprócz wymienionych składek pracodawca opłaca też za pracownika składki na Fundusz Pracy i FGŚP, o ile jest on zobowiązany do opłacania składek na te Fundusze.

Jeżeli przez część miesiąca pracownik był niezdolny do pracy, przykładowo z powodu choroby, jego wynagrodzenie podlegające składkom ZUS zostaje odpowiednio pomniejszone o dni tej niedyspozycji.


...i za czas choroby

Pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby (lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną), przez pierwsze dni absencji chorobowej w danym roku kalendarzowym zachowuje prawo do co najmniej 80% wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenia chorobowego). Wymiar tego świadczenia uzależniony jest od wieku i wynosi odpowiednio do:

  • 33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub
     
  • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego dla pracownika, który ukończył 50. rok życia.

Wypłacone pracownikowi wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca podlega pełnym składkom ZUS. Natomiast wynagrodzenie za czas choroby nie stanowi podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Kwotę tego wynagrodzenia pracodawca wlicza jednak do podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Choć do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, to jednak przy ustalaniu podstawy wymiaru tej składki nie stosuje się m.in. wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby.

Od kwoty tego wynagrodzenia pracodawca nie nalicza również składek na fundusze pozaubezpieczeniowe.


Rozliczenie składek

Za każdy miesiąc kalendarzowy pracodawca sporządza do ZUS za pracownika raport miesięczny ZUS RCA oraz deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Uwzględnia w nich należne składki ubezpieczeniowe od wszystkich wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek, dokonanych lub postawionych do dyspozycji pracownika od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego dokumenty te dotyczą. Zatem do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, oprócz wypłaconej pracownikowi w danym miesiącu kalendarzowym pensji za pracę, wlicza także wypłacone mu w tym miesiącu wynagrodzenie chorobowe. Pracodawca wylicza zatem składkę na ubezpieczenie zdrowotne od łącznej kwoty obu tych wypłat.

Okres przerwy w opłacie składek ubezpieczeniowych z powodu choroby pracownika pracodawca wykazuje w raporcie miesięcznym ZUS RSA. Kwotę wypłaconego pracownikowi świadczenia wykazuje w raporcie ZUS RSA sporządzonym za miesiąc, w którym dokonał jego wypłaty.


Opodatkowanie chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe jest przychodem ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o pdof. Oznacza to, że podlega ono opodatkowaniu razem z wynagrodzeniem za przepracowaną część miesiąca, z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu.

Przykład

Pracownik chorował przez kilka dni w maju br. Pracodawca w dniu 31 maja 2012 r. wypłacił mu wynagrodzenie za czas przepracowany w tym miesiącu w kwocie 3.950 zł oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby w kwocie 1.000 zł. Od kwoty tej wypłaty dokonał następujących wyliczeń:

wyliczenie

poz.

obciążenia składkowo-
-podatkowe

kwota wynagrodzenia z umowy o pracę

1

3.950 zł

kwota wynagrodzenia za czas choroby

2

1.000 zł

wyliczenie składek

składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, w tym:

- emerytalna - 385,52 zł (3.950 zł x 9,76%),

- rentowe - 59,25 zł (3.950 zł x 1,5%),

- chorobowa - 96,78 zł (3.950 zł x 2,45%)

3

541,55 zł

składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, w tym:

- emerytalna - 385,52 zł (3.950 zł x 9,76%),

- rentowe - 256,75 zł (3.950 zł x 6,5%),

- wypadkowa - 76,24 zł (3.950 zł x 1,93%*)

4

718,51 zł

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
(poz. 1 + poz. 2) - poz. 3

5

4.408,45 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 5 × 9%)

6

396,76 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku dochodowego (poz. 5 × 7,75%)

7

341,65 zł

składka na FP (poz. 1 × 2,45%)

8

96,78 zł

składka na FGŚP (poz. 1 × 0,10%)

9

3,95 zł

wyliczenie podatku

koszty uzyskania przychodu

10

111,25 zł

podstawa opodatkowania (poz. 1 + poz. 2) - (poz. 10 + poz. 3), po zaokrągleniu do pełnych złotych

11

4.297 zł

zaliczka na podatek (poz. 11 × 18%) - 46,33 zł

12

727,13 zł

zaliczka podlegająca przekazaniu do US (poz. 12 - poz. 7), po zaokrągleniu do pełnych złotych

13

385 zł

kwota do wypłaty dla pracownika (poz. 1 + poz. 2) - (poz. 3 + poz. 6 + poz. 13)

14

3.626,69 zł

Uwaga*! Przyjęto, że właściwą stopą procentową składki wypadkowej obowiązującą tego pracodawcę jest 1,93%.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60