Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Jak wypełnić wniosek o przyznanie dotacji?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak wypełnić wniosek o przyznanie dotacji?

Gazeta Podatkowa


Trzeba przeczytać regulamin

Wniosek o przyznanie bezzwrotnych środków na założenie własnej działalności gospodarczej bezrobotny składa do starosty właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia przyszłej działalności gospodarczej.

Ubiegając się o wsparcie finansowe z Funduszu Pracy, warto w pierwszej kolejności zapoznać się z regulaminem jego przyznawania obowiązującym w danym urzędzie pracy. Przykładowo w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy postuluje się, by w momencie składania wniosek był opracowany w sposób zakładający kompletne przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wnioskodawca musi więc zaplanować poszczególne kroki i rozwiązania oraz podjąć wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej firmy. Urzędy pracy opatrują wzory wniosków instrukcjami, z którymi warto się zapoznać i zastosować do ich zaleceń. Kształt wniosku, choć w dużej mierze zależy od konkretnego urzędu pracy, musi zawierać elementy wyznaczone obowiązującymi przepisami. Dodatkowo może zawierać te detale, które wynikają z poszczególnych regulaminów.


W IV kwartale 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.066,95 zł, co oznacza, iż maksymalna wysokość przyznanych środków może wynieść 24.401,70 zł.


Podać dane wnioskodawcy

Przede wszystkim bezrobotny musi wypełnić podstawową część wniosku, zawierającą dane o nim, jako wnioskodawcy. Są to w szczególności dane osobowe i adresowe, a także określenie zawodu wyuczonego oraz dotychczas wykonywanego. Każdy wniosek zawiera również zapytanie o prowadzenie w przeszłości własnej firmy, jej rodzaj oraz o ewentualne przyczyny zakończenia działalności. Kwestia ta jest o tyle ważna, iż posiadanie własnej firmy w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku dyskwalifikuje bezrobotnego w ubieganiu się wsparcie finansowe. W tej części wniosku bezrobotny powinien również określić kwotę wnioskowanych środków.


Opisać zamierzoną działalność

Kolejna część wniosku z reguły dotyczy opisu planowanej działalności. Wnioskodawca musi odpowiedzieć na pytania dotyczące przedmiotu zamierzonej działalności. Trzeba ją określić m.in. zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej. Kolejne kwestie mogą dotyczyć posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonywania planowanej działalności. Nierzadko należy również podać uzasadnienie dokonanego wyboru, tzn. uargumentować, dlaczego chce się prowadzić firmę o danym profilu. Wnioskodawca decydując się na założenie własnego biznesu powinien dobrze znać warunki panujące na rynku, w obrębie którego zamierza działać. Często taki opis również powinien znaleźć się w tej części wniosku. Oprócz tego niezbędne jest przeprowadzenie analizy planowanej inwestycji w odniesieniu do konkurencyjnych firm. Należy również zawrzeć w nim perspektywy rozwoju firmy obejmujące m.in. planowane zatrudnienie czy zakładane w przyszłości rozszerzenie opisywanej działalności gospodarczej.


Dodatkowe wymagania i analiza SWOT

W składanym wniosku bezrobotny jest zobowiązany podać czy do prowadzenia zamierzonej działalności niezbędne jest uzyskanie dodatkowych koncesji, licencji i zezwoleń. Ponadto często wymaga się określenia działań już podjętych na rzecz firmy, np. odbytych szkoleń, kursów, pozyskanych umów przedwstępnych z kontrahentami, posiadanych narzędzi, sprzętu, ruchomości, np. samochodu czy też nieruchomości.

Wniosek nie zostanie uwzględniony bez określenia, w jakim miejscu będzie prowadzona firma. Jednym z zaświadczeń, które należy do niego dołączyć, jest dokument potwierdzający uprawnienie bezrobotnego do lokalu, np. akt własności, umowa najmu, użyczenia itp. Osoba ubiegająca się o przyznanie omawianych środków ma też obowiązek ustanowienia zabezpieczenia otrzymanej dotacji. Z racji tego wniosek powinien określać formę przewidywanego zabezpieczenia, np. poprzez poręczenie, weksel z poręczeniem bankowym.

Coraz więcej urzędów, w przygotowanych wnioskach, zawiera tzw. analizę SWOT. Jej celem jest określenie słabych i silnych stron planowanej firmy oraz stojących przed nią szans i zagrożeń, gdzie: "S" to silne strony firmy w pozytywny sposób wyróżniające ją wśród konkurencji, "W" to jej słabe strony, "O" to szanse rozwoju, "T" to trudności i bariery dla działania oraz rozwoju firmy.


Skalkulowanie kosztów

Analiza finansowa (plan finansowy działalności), zawiera kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione przez przyszłego przedsiębiorcę w okresie od dnia zawarcia umowy ze starostą do dnia uruchomienia przez niego firmy. W związku z tym bezrobotny jest zobowiązany do opisania szczegółowych wydatków, jakie będzie musiał ponieść oraz określenia źródeł ich finansowania (środki z Funduszu Pracy, środki własne, inne źródła). Ponadto musi przedstawić szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej dotacji.

Ostatnie informacje, które muszą zostać podane przez bezrobotnego, dotyczą spodziewanych efektów ekonomicznych działalności gospodarczej, tzn. określenie przewidywanych kosztów prowadzonej własnej firmy i oczekiwanych przychodów.

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60