Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Jak uzyskać wpis w rejestrze REGON?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak uzyskać wpis w rejestrze REGON?

Gazeta Podatkowa


Czym jest rejestr REGON?

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej zwany powszechnie REGON-em obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Prowadzony jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sposób zinformatyzowany.

Rejestr REGON dostarcza ogólnej charakterystyki działających w obrocie podmiotów zgodnie z podziałem terytorialnym, własnościowym, według rodzajów działalności, form prawnych itp. Rejestr REGON umożliwia również sporządzanie wykazu adresów działających podmiotów i jest podstawą do tworzenia baz i banków danych o podmiotach gospodarki narodowej. Stanowi również główne źródło zasilania bazy jednostek wybieranych do badań statystycznych.


Wpis i nadanie numeru

Wpisowi do REGON podlegają informacje dotyczące zarówno samego przedsiębiorcy, jak i prowadzonej przez niego działalności. Są to przede wszystkim: jego nazwa, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nazwisko i imiona oraz numer PESEL. Ponadto NIP, adresy siedziby (bądź miejsca zamieszkania w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą). Wpisowi podlegają też takie informacje jak forma prawna prowadzonej działalności, forma własności, wykaz rodzajów działalności (w tym tej przeważającej), przewidywana liczba pracujących, w tym przewidywana liczba zatrudnionych oraz daty powstania, zawieszenia i zakończenia działalności. Do rejestru wpisuje się także formę dokonanej rejestracji podmiotu (nazwę organu rejestracyjnego i rodzaj właściwego rejestru lub ewidencji).

Podmiotom wpisanym do rejestru nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy jest on przechowywany w tzw. zbiorze historycznym i nie jest wykorzystywany do identyfikacji innego podmiotu. Numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy składa się z dziewięciu cyfr. Pozostaje on niezmieniony w czasie istnienia podmiotu i nie przechodzi na następcę prawnego. Wszelkie zgłaszane przez przedsiębiorcę zmiany cech podmiotu objętych wpisem do rejestru nie powodują nadania nowego numeru. Jedynie zmiana szczególnej formy prawnej podmiotu powoduje skreślenie go z rejestru oraz ponowny wpis z nadaniem nowego numeru.


REGON a wpis do CEIDG

Obecnie sposób dokonania wpisu przedsiębiorcy do rejestru REGON zależy od formy prawnej prowadzonej działalności. Jednoosobowi przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, dokonują wpisu do rejestru REGON za pośrednictwem działającej od 1 lipca 2011 r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Integralną częścią wniosku o wpis przedsiębiorcy do CEIDG jest żądanie wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru REGON. Wniosek CEIDG-1 może być złożony elektronicznie, np. za pośrednictwem strony internetowej CEIDG lub w urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym. CEIDG przesyła do Urzędu Statystycznego odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu.


Bezpośredni kontakt z urzędem statystycznym

Przedsiębiorcy zobowiązani są zgłaszać się bezpośrednio do właściwych urzędów statystycznych tylko w ściśle określonych sytuacjach. Przede wszystkim, jeżeli wniosek o wpis do REGON dotyczy zmian nieobjętych wpisem do CEIDG, tj.: zmiany liczby pracujących i zatrudnionych, wpisu jednostki lokalnej niepodlegającej wpisowi do CEIDG czy też zmian nieobjętych wpisem do rejestru przedsiębiorców, np.: w przypadku zmiany formy własności. Ponadto bezpośrednio do urzędu statystycznego musi wystąpić przedsiębiorca, jeżeli chce otrzymać aktualne zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.


Zaświadczenia o numerze REGON

Informacja o numerze REGON nadanym danemu przedsiębiorcy udostępniana jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). Udostępnienie danych na stronie internetowej GUS jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych podmiotów zaświadczenie o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym REGON, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1 otrzymują informację o numerze identyfikacyjnym REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG. W przypadku konieczności posiadania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy ci zobowiązani są do złożenia żądania wydania zaświadczenia w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na adres zamieszkania.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.07.1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej… (Dz. U. nr 69, poz. 763 ze zm.)

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60