Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Czy w świadectwie pracy wykazuje się wykorzystany urlop wychowawczy?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy w świadectwie pracy wykazuje się wykorzystany urlop wychowawczy?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (340) z dnia 10.05.2013

Umowa o pracę pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym rozwiąże się z końcem maja br. Czy w świadectwie pracy należy wskazać okres urlopu wychowawczego? Czy jest to okres nieskładkowy?

Okres urlopu wychowawczego należy wykazać w ustępie 4 pkt 9 świadectwa pracy, co wyjaśniamy poniżej.

W świadectwie pracy obok okresu zatrudnienia zamieszcza się inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego (art. 97 § 2 K.p.). W jego treści wykazuje się między innym przypadające w czasie zatrudnienia okresy nieskładkowe, które są wymienione w art. 7 ustawy emerytalnej, tj. okresy:

  • pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków chorobowego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego,
     
  • przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, a także urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi i innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych,
     
  • urlopu bezpłatnego małżonków pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy ONZ i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą.

W obecnym stanie prawnym urlop wychowawczy zalicza się jednak do okresów składkowych.

Ważne: Osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, chyba że posiadają ustalone prawo do emerytury lub renty lub inny tytuł rodzący obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o sus).

W świetle powyższego, okresu urlopu wychowawczego, o którym mowa w pytaniu, nie należy wykazywać w ustępie 4 pkt 10 świadectwa pracy, w którym informuje się o okresach nieskładkowych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowy urlop jest limitowany, informacja w sprawie korzystania z uprawnienia może jednak być dla przyszłego pracodawcy nieodzowna. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy może skorzystać z 3 lat urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia (art. 186 § 1 K.p.). Z kolei pracownik z 6-miesięcznym stażem zakładowym, bez względu na to, czy korzystał z "podstawowego" urlopu wychowawczego, może dodatkowo skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Umieszczenie w świadectwie pracy informacji o korzystaniu z uprawnienia zapobiega powtórnemu skorzystaniu lub nieuprawnionemu wydłużeniu urlopu w przyszłym zatrudnieniu.

Właściwym do tego miejscem jest ustęp 4 pkt 9 świadectwa informujący, że pracownik wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy. Z wyjaśnień do świadectwa pracy zamieszczonych wraz z jego wzorem w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.) wynika, że pracodawca w punkcie tym informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów.

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60