Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Kwoty wolne od potrąceń w 2014 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kwoty wolne od potrąceń w 2014 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (826) z dnia 10.12.2013

Na początku grudnia 2013 r. podpisaliśmy umowę o pracę na pełny etat z nowym pracownikiem, przy czym podjęcie pracy nastąpi dopiero od 1 stycznia 2014 r. Jak wynika z przedłożonego przez pracownika świadectwa pracy, jego wynagrodzenie jest obciążone zajęciem, trzeba więc będzie dokonywać potrąceń. Jakie będą kwoty wolne od potrąceń w 2014 r.?

Ochrona wynagrodzenia za pracę wskazana w art. 84-91 Kodeksu pracy dotyczy m.in. kwestii dokonywania potrąceń. Pracodawca jest obowiązany do ścisłego stosowania tych przepisów. Nie może więc potrącać bez zgody pracownika innych należności niż wymienione w art. 87 K.p. Ponadto ograniczają go wielkości potrąceń oraz kwoty wolne. Ustanowienie kwoty wolnej ma na celu zapewnienie pracownikom pewnego minimum finansowego egzystencji. Kwoty wolne obliczane są na podstawie obowiązującego w danym roku kalendarzowym minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę pracowników pełnoetatowych wynosić będzie 1.680 zł i stanowi ono podstawę do ustalenia kwot wolnych w tym roku.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
   
 • 75% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
   
 • 90% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W przypadku potrąceń dobrowolnych (na podstawie pisemnej zgody pracownika) wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wcześniej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
   
 • 80% tej kwoty - przy potrącaniu innych należności.

Przy ustalaniu kwoty wolnej ustawodawca nie wymienił przy odliczeniach składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pomimo, że nie wynika to z literalnego brzmienia przepisu, składka ta podlega jednak odliczeniu (zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawa Pracy MPiPS).

Kwoty wolne dla zatrudnionych na część etatu ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy (art. 871 § 2 K.p.).

Kwoty wolne oblicza się w ten sam sposób, jak wynagrodzenie pracownika do wypłaty. Ich wysokość zależy od przysługujących pracownikom kosztów uzyskania przychodów i stosowania bądź nie kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy. W przedstawionym przykładzie przyjęliśmy, że w 2014 r. koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek pozostaną na poziomie z 2013 r. W 2014 r. kwota wolna od potrąceń w przypadku egzekucji należności niealimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika pełnoetatowego, który ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów (111,25 zł) oraz złożył pracodawcy PIT-2 (46,33 zł), wyniesie 1.237,20 zł, zgodnie z wyliczeniem:

a) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:

składka emerytalna: 1.680 zł × 9,76% = 163,97 zł,

składki rentowe: 1.680 zł × 1,5% = 25,20 zł,

składka chorobowa: 1.680 zł × 2,45% = 41,16 zł,

razem składki na ubezpieczenia społeczne: 230,33 zł;

b) składka zdrowotna:

składka zdrowotna do pobrania z wynagrodzenia: (1.680 zł - 230,33 zł) × 9% = 130,47 zł,

składka zdrowotna odliczana od podatku: (1.680 zł - 230,33 zł) × 7,75% = 112,35 zł;

c) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych:

podstawa obliczenia zaliczki: 1.680 zł - (111,25 zł + 230,33 zł) = 1.338,42 zł, po zaokrągleniu 1.338 zł,

zaliczka na podatek dochodowy: (1.338 zł × 18%) - 46,33 zł = 194,51 zł,

zaliczka po odliczeniu składki zdrowotnej: 194,51 zł - 112,35 zł = 82,16 zł, po zaokrągleniu 82 zł,

d) kwota wolna od potrąceń: 1.680 zł - (230,33 zł + 130,47 zł + 82 zł) = 1.237,20 zł.

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2014 r. dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.237,20 zł 1.191,20 zł 1.242,20 zł 1.195,20 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
927,90 zł 893,40 zł 931,65 zł 896,40 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.113,48 zł 1.072,08 zł 1.117,98 zł 1.075,68 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
989,76 zł 952,96 zł 993,76 zł 956,16 zł

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60