Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Obliczanie wynagrodzenia za urlop szkoleniowy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obliczanie wynagrodzenia za urlop szkoleniowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (348) z dnia 10.09.2013

Pracownik podnosił kwalifikacje zawodowe na studiach magisterskich. W sierpniu br. korzystał z urlopu szkoleniowego. W jaki sposób należało obliczyć wynagrodzenie za ten urlop?

Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy oblicza się tak jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy z tą różnicą, że składniki zmienne uwzględnia się w wysokości wypłaconej w miesiącu korzystania z urlopu. Jeżeli jednak urlop szkoleniowy został udzielony na podstawie umowy zawartej w stanie prawnym obowiązującym przed 16 lipca 2010 r., reguły urlopowe należy stosować w całości.

Problematykę urlopów szkoleniowych określa art. 1031 i nast. K.p. Przepisy te znajdują jednak zastosowanie do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych na zasadach i w oparciu o regulacje obowiązujące od 16 lipca 2010 r., czyli po nowelizacji Kodeksu pracy w tym zakresie, wprowadzonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy… (Dz. U. nr 105, poz. 655). Na ich podstawie za czas urlopu szkoleniowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Z kolei przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące dla wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy. Tak stanowi przepis § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy… (Dz. U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.), dalej rozporządzenia o wynagrodzeniu.

  Przykład  

Pracownik jest zatrudniony w normach podstawowych od poniedziałku do piątku za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości wynoszącym 2.500 zł. W dniach od 22 do 26 lipca 2013 r. korzystał z urlopu szkoleniowego udzielonego w trybie art. 1031 K.p. Pracodawca nie odnotował innych nieobecności pracownika w tym miesiącu.

Za lipiec br. pracownik uzyskał pełną stawkę wynagrodzenia zasadniczego, pomimo że z obowiązujących 184 godzin przepracował jedynie 144 godziny (184 godz. - 5 dni x 8 godz. urlopu).

  Przykład  

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu, z tym że pracownik oprócz stawki wynagrodzenia miesięcznego otrzymuje także wynagrodzenie prowizyjne oraz, że w miesiącu korzystania z urlopu uzyskał z tego tytułu kwotę 1.211 zł.

Wynagrodzenie za urlop ze składników zmiennych wynosi w tym przypadku 336,40 zł (1.211 zł : 144 godz. = 8,41 zł; 8,41 zł x 40 godz. = 336,40 zł).

Łącznie za lipiec br. pracownik otrzymał 4.047,40 zł (2.500 zł + 1.211 zł + 336,40 zł).


Nieco inne reguły obliczania wynagrodzenia za urlop szkoleniowy dotyczą pracownika, który podjął naukę przed 16 lipca 2010 r. lub po tym dniu, jednak w reżimie poprzedniego stanu prawnego. Stosuje się do niego nieobowiązujące już rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych… (Dz. U. nr 103, poz. 472 ze zm.), dalej rozporządzenie. Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego udzielonego na podstawie tych przepisów oblicza się tak jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (§ 4 ust. 1 i § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). Wykładnia ta znajduje potwierdzenie w stanowisku Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 29 października 2010 r. (znak pisma: GPP-364-4560-70-1/10/PE/RP) oraz Departamentu Prawa Pracy wyrażonym w piśmie otrzymanym przez nasze Wydawnictwo w dniu 15 października 2010 r.

  Przykład  

Załóżmy, że pracownik, o którym mowa w poprzednim przykładzie, podjął naukę w szkole na podstawie skierowania zakładu pracy na początku 2010 r. W tej sytuacji wynagrodzenie za urlop szkoleniowy ze składników zmiennych należy ustalić:

  • sumując wynagrodzenie prowizyjne wypłacone w okresie od kwietnia do czerwca 2013 r. (w przypadku znacznego wahania ich wysokości oraz gdy tak stanowią przepisy wewnętrzne - z okresu dłuższego), a następnie
     
  • dzieląc uzyskaną podstawę przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona, dalej
     
  • mnożąc uzyskaną stawkę godzinową przez liczbę godzin urlopu szkoleniowego.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60