Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Nagroda jubileuszowa, w tym dla pracownika samorządowego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nagroda jubileuszowa, w tym dla pracownika samorządowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013

1) W lutym 2013 r. pracownik samorządowy przechodzi na emeryturę. W momencie rozwiązania umowy o pracę do 30-letniego stażu będzie mu brakowało mniej niż 12 miesięcy. Czy należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową, jeśli poprzednią otrzymał w 2010 r. po udokumentowaniu dodatkowego okresu?

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) pracownikom, których status reguluje powołana ustawa przysługuje nagroda jubileuszowa. Warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zm.). Jak wynika z przepisu § 8 ust. 8 rozporządzenia, w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.


2) W naszym zakładzie wypłacane są nagrody jubileuszowe na podstawie ogólnego stażu pracy, począwszy od 15 lat pracy i za każde następne 5 lat. Zgodnie z regulaminem pracownik, który otrzymał nagrodę i w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do tej nagrody udowodnił prawo do nagrody wyższej, wypłaca się różnicę pomiędzy nagrodami. Pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 15 lat pracy w lutym 2009 r., a w październiku 2012 r. udowodnił staż, który w lutym 2011 r. dał mu prawo do nagrody za 20 lat pracy. Jakie świadczenie przysługuje pracownikowi?

Pracownik powinien otrzymać nagrodę jubileuszową z tytułu 20 lat pracy w pełnej wysokości.

Nagrody jubileuszowe nie są świadczeniami o charakterze powszechnym i w sektorze pozabudżetowym mogą być przewidziane przez przepisy wewnątrzzakładowe. Zasadą jest jednak, iż w celu nabycia prawa do nagrody pracownik powinien udokumentować okresy zaliczane do stażu jubileuszowego. Jeżeli przepisy określające prawo do nagród nie stanowią inaczej, nawet w przypadku gdy dokumenty te pracownik dostarczy z opóźnieniem, już po nabyciu prawa do nagrody, to i tak nie zmienia to faktu, że była ona należna w dniu, w którym pracownik osiągnął wymagany staż. Obowiązkiem pracodawcy w tej sytuacji jest ponowne ustalenie okresu pracy jakim legitymuje się pracownik.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu pojawiła się wątpliwość, czy nagroda jubileuszowa z tytułu nowego, uzupełnionego stażu pracy, powinna zostać wypłacona w całości, czy też w wysokości różnicy pomiędzy niższą, wypłaconą uprzednio, a należną z tytułu uzupełnionego stażu. Przepis regulaminowy rozstrzyga tę sytuację jednoznacznie, uzależniając wielkość świadczenia od tego kiedy pracownik udowodni wymagany staż, a nie od tego kiedy ten staż został rzeczywiście osiągnięty. Pracownik udowodnił staż po upływie 12 miesięcy od otrzymania nagrody niższej, zatem nabył prawo do nagrody wyższej w pełnej wysokości.


3) W spółdzielni obowiązuje układ zbiorowy pracy. Na jego podstawie zaliczeniu do stażu wymaganego do nagrody jubileuszowej podlegają okresy pracy w innych zakładach, pod warunkiem, że stosunek pracy nie został rozwiązany przez pracownika. Jedna z pracownic doręczyła zaświadczenie o pracy w PGR w latach 1974-1977 w charakterze pracownika dochodzącego, które wydano w oparciu o listy płac. Wynika z niego oprócz wynagrodzenia tylko liczba przepracowanych godzin w poszczególnych miesiącach. Czy okres pracy w charakterze pracownika dochodzącego podlega zaliczeniu do stażu jubileuszowego?

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że w PGR byli zatrudniani pracownicy dochodzący, których czas pracy regulowały przepisy szczególne, ustalające warunki pracy i wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach podporządkowanych Ministrowi Rolnictwa. Były to przepisy układu zbiorowego pracy dla pracowników państwowych przedsiębiorstw rolnych (por. wyrok WSA w Opolu z dnia 20 listopada 2006 r., sygn. akt II SA/Op 241/06).

Ponieważ pracownica nie doręczyła świadectwa pracy, pracodawca nie ma informacji o podstawie prawnej zatrudnienia i trybie jego ustania, istotnej ze względu na warunek określony postanowieniem Układu Zbiorowego Pracy. Dlatego też tego okresu nie można uwzględniać w stażu uprawniającym do nagrody jubileuszowej.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60