Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Podatek od nieruchomości za 2013 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatek od nieruchomości za 2013 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (338) z dnia 20.01.2013
1. Kto i kiedy musi opłacać podatek od nieruchomości?

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

1) grunty,

2) budynki lub ich części,

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązkowi temu nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.


Kto opłaca podatek od nieruchomości?

Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich samoistni posiadacze, użytkownicy wieczyści gruntów. Dotyczy to również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

Natomiast, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.


Kiedy powstaje obowiązek w podatku od nieruchomości?

Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające jego powstanie (art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Natomiast w przypadku wybudowania nowego budynku obowiązek podatkowy aktualizuje się dopiero z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Osoby prawne wpłacają podatek od nieruchomości, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.


Jakie dokumenty w zakresie podatku od nieruchomości i w jakim terminie należy złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości?

W zakresie podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podmioty takie jak:

a) osoby prawne,

b) jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej,

c) jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz

d) jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

- składają deklaracje na podatek od nieruchomości.

Natomiast na osobach fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości ciąży obowiązek składania informacji.

Do składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązani są również podatnicy, którzy są zwolnieni z podatku od nieruchomości (art. 6 ust. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Powyższe informacje oraz deklaracje sporządza się i składa na formularzach ustalonych przez rady gmin. Formularze można również składać drogą elektroniczną, jeżeli dana gmina przewiduje taki tryb.

Osoby fizyczne składają informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Natomiast osoby prawne do dnia 31 stycznia składają organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Jeżeli zaś obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Ponadto mają obowiązek odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Osoby prawne powinny złożyć deklarację na podatek od nieruchomości za 2013 r. do 31 stycznia 2013 r. W tym też dniu upływa termin wpłaty pierwszej raty tego podatku.

2. Ujęcie w księgach rachunkowych podatku od nieruchomości

W którym momencie ująć podatek od nieruchomości jako koszt w księgach rachunkowych?

Podatek od nieruchomości ujmuje się na odpowiednim koncie kosztów działalności operacyjnej. Zgodnie z obowiązującą w rachunkowości zasadą memoriału powinien on zmniejszyć wynik finansowy roku, którego dotyczy. Oznacza to, iż podatek od nieruchomości należny za 2013 r. powinien obciążyć koszty roku 2013. Nie ma przy tym znaczenia termin zapłaty tego podatku. Ujmuje się go na koncie 40-3 "Podatki i opłaty", a drugostronnie jako zobowiązanie wobec budżetu, zapisem: Wn konto 40-3 lub konto zespołu 5, Ma konto 22.

W księgach rachunkowych podatek od nieruchomości można zaksięgować w koszty jednorazowo w pierwszym miesiącu roku (jeżeli kwota podatku jest nieistotna) lub w równych miesięcznych ratach, tj. proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego (jeżeli kwota podatku w znaczący sposób wpływa na wynik finansowy bieżącego okresu). Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki w polityce rachunkowości.

Wpłatę raty podatku od nieruchomości, niezależnie od sposobu jego ujęcia w księgach rachunkowych, ujmuje się zapisem:

      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Jeżeli podatek od nieruchomości znacząco wpływa na wynik finansowy bieżącego okresu, to można go rozliczać poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zapisem:

   1) jeżeli prowadzi się wyłącznie konta zespołu 4 lub konta zespołu 4 i 5:
      a) wartość podatku od nieruchomości w kwocie za cały rok:
            - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty",
            - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
              (w analityce: Podatek od nieruchomości),
      b) przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie:
            - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
            - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",
      c) odpis kwoty przypadającej na dany miesiąc:
         • jeżeli prowadzi się wyłącznie konta zespołu 4:
            - Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
            - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
         • jeżeli prowadzi się konta zespołu 4 i 5:
            - Wn konto zespołu 5,
            - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
   2) jeżeli prowadzi się wyłącznie konta zespołu 5:
      a) wartość podatku od nieruchomości w kwocie za cały rok:
            - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
            - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
              (w analityce: Podatek od nieruchomości),
      b) odpis kwoty przypadającej na dany miesiąc:
            - Wn konto zespołu 5,
            - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Kwotę podatku od nieruchomości płatnego w miesięcznych ratach można także - naszym zdaniem - zaliczać do kosztów sukcesywnie co miesiąc, bez pośrednictwa konta 64, zapisem:

      - Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
        (w analityce: Podatek od nieruchomości).

Przykład

I. Założenia:

1. Spółka z o.o. złożyła w terminie do 31 stycznia 2013 r. deklarację na podatek od nieruchomości, którego roczna kwota wynosi: 300.000 zł.

2. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 i 5, a podatek od nieruchomości rozliczany jest za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - podatek od nieruchomości za cały 2013 r. na podstawie deklaracji 300.000 zł 40-3 22
   oraz przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie 300.000 zł 64-0 49
2. PK - odpis 1/12 kwoty przypadającej na styczeń 2013 r. 25.000 zł zespół 5 64-0
3. WB - zapłata podatku za styczeń 2013 r. 25.000 zł 22 13-0

III. Księgowania:

Ujęcie w księgach rachunkowych podatku od nieruchomości

Przykład

I. Założenia:

1. Spółka z o.o. złożyła w terminie do 31 stycznia 2013 r. deklarację na podatek od nieruchomości, którego roczna kwota wynosi: 300.000 zł.

2. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 i 5, a podatek od nieruchomości odnoszony jest bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej w równych miesięcznych ratach. W styczniu zapłacono kwotę podatku w wysokości: 25.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - podatek od nieruchomości za styczeń 2013 r. 25.000 zł 40-3
zespół 5
22
49
2. WB - zapłata podatku za styczeń 2013 r. 25.000 zł 22 13-0

III. Księgowania:

Ujęcie w księgach rachunkowych podatku od nieruchomości

Przykład

I. Założenia:

1. Spółka z o.o. złożyła w terminie do 31 stycznia 2013 r. deklarację na podatek od nieruchomości, którego roczna kwota wynosi: 24.000 zł.

2. Jednostka rozlicza koszty na kontach zespołu 4 i 5. Zgodnie z polityką rachunkowości, podatek od nieruchomości zaliczyła w koszty jednorazowo w miesiącu złożenia deklaracji z uwagi na fakt, iż kwota podatku nie jest istotna.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - podatek od nieruchomości za 2013 r. 24.000 zł 40-3
zespół 5
22
49
2. WB - zapłata podatku za styczeń 2013 r. 2.000 zł 22 13-0

III. Księgowania:

Ujęcie w księgach rachunkowych podatku od nieruchomości

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60