Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Ewidencja kosztów reklamy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ewidencja kosztów reklamy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (786) z dnia 1.11.2012

Otrzymaliśmy fakturę za reklamę w Internecie. Umowa jest zawarta na 1 rok (sierpień 2012 r. - lipiec 2013 r.). Czy całą kwotę powinniśmy od razu zaksięgować w koszty, czy na konto 640 i co miesiąc sukcesywnie odnosić w koszty po 1/12?

Zalecane jest rozliczenie w czasie nawet niewielkich kosztów, w tym także usług reklamowych, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Jednostki, prowadząc księgi rachunkowe, są obowiązane - zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Ponadto jednostka w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości może stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację ww. obowiązku (art. 4 ust. 4).

Natomiast w myśl art. 39 ww. ustawy, jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (m.in. kosztów prostych działalności operacyjnej), jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Mają one miejsce wówczas, jeżeli moment poniesienia kosztu wyprzedza znacznie jego wpływ na efekty w postaci przychodów. W praktyce oznacza to, iż część kosztów przypadająca na przyszłe okresy sprawozdawcze podlega aktywowaniu (ujęciu przejściowemu w aktywach bilansu) i następnie jest odnoszona w koszty następnych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczeń powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Jednym z często występujących w praktyce przykładów czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów są opłacone z góry czynsze, prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe i na życie, reklamy, a dotyczące świadczeń mających miejsce w następnych okresach sprawozdawczych. W sytuacji przedstawionej w pytaniu, kwota opłaconej z góry reklamy zakwalifikowanej do rozliczenia w czasie, powinna być ujęta w księgach rachunkowych w poniższy sposób:

   1) poniesione koszty proste z tytułu opłaconej z góry usługi reklamowej:
      - Wn konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" (w analityce: Czynne rozliczenia międzyokresowe
         kosztów),
      - Ma konto 13 "Rachunek bankowy";
   2) odpis aktywowanych kosztów przypadających na dany okres sprawozdawczy (miesiąc):
      - Wn konto w zespole 4 lub 5,
      - Ma konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" (w analityce: Czynne rozliczenia międzyokresowe
         kosztów).

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, ustawa o rachunkowości dopuszcza także stosowanie uproszczeń. Takim uproszczeniem mogłoby być ujęcie opłaconej z góry reklamy na 1 rok od razu w koszty działalności operacyjnej jednostki, bez rozliczania jej w czasie. Jednak tego rodzaju uproszczenie, czyli zaliczanie od razu w koszty niewielkich kwot, bez rozliczania w czasie, w przypadku gdy występuje ich większa ilość z różnych tytułów - mogą łącznie stanowić istotne kwoty, zniekształcające wynik finansowy jednostki. Dlatego też zalecane jest rozliczenie w czasie nawet niewielkich kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Na ten temat pisaliśmy też w poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego, w artykule pt. "Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów reklamy - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów".

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60