Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Udokumentowanie likwidacji środka trwałego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Udokumentowanie likwidacji środka trwałego

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (332) z dnia 20.10.2012

Podjęliśmy decyzję o dokonaniu fizycznej likwidacji (utylizacji) przestarzałego, nieprzydatnego zestawu komputerowego, który wycofaliśmy z używania pod koniec ubiegłego roku. Jak udokumentować likwidację tego środka trwałego?

W praktyce wyodrębnia się dwa zdarzenia związane z likwidacją środka trwałego:

 • postawienie środka trwałego w stan likwidacji oraz
   
 • fizyczna likwidacja środka trwałego.

Samo podjęcie decyzji o likwidacji środka trwałego nie jest bowiem jednoznaczne z jego fizyczną likwidacją. Może się zdarzyć, że środek trwały przestaje być użytkowany, ale jego likwidacja z różnych przyczyn nastąpi w terminie późniejszym (tak jak w sytuacji przedstawionej w pytaniu).

Środki trwałe, które utraciły swoją przydatność i które w związku z tym nie mogą być wykorzystywane w prowadzonej działalności są wycofywane z używania, co z kolei stanowi podstawę do postawienia ich w stan likwidacji.

Zarówno samo postawienie środka trwałego w stan likwidacji, jak i jego fizyczną likwidację należy prawidłowo udokumentować.

Zdarzenie gospodarcze, jakim jest wycofanie środka trwałego z używania i postawienie go w stan likwidacji, może zostać udokumentowane dowodem wewnętrznym "LT - Likwidacja środka trwałego". Podstawą do jego wystawienia może być inny dokument wewnętrzny, np. pisemna decyzja kierownika jednostki o postawieniu środka trwałego w stan likwidacji lub protokół komisji likwidacyjnej zatwierdzony przez kierownika jednostki.

Dowód LT stanowi podstawę do wyksięgowania środka trwałego z ewidencji bilansowej i do ujęcia go w ewidencji pozabilansowej po stronie Wn konta 09 "Środki trwałe w likwidacji" - do momentu faktycznego (fizycznego) zakończenia likwidacji. Po jej zakończeniu zostanie on jednostronnie z tego konta wyksięgowany, zapisem: Ma konto 09 "Środki trwałe w likwidacji".

Poniżej prezentujemy przykładowo wypełniony dokument LT.

Dokument LT

Przykład

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji

I. Założenia:

1. Spółka jawna posiada w ewidencji księgowej środek trwały całkowicie zamortyzowany, który postanowiła poddać likwidacji. Wystawiono dokument LT.

2. Wartość początkowa środka trwałego wynosiła: 5.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT - postawienie środka trwałego w stan likwidacji 5.000 zł 07-1 01
2. PK - ujęcie w ewidencji pozabilansowej środka trwałego postawionego w stan likwidacji 5.000 zł 09-2 -

III. Księgowania:

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji

Ewidencja pozabilansowa:

Postawienie środka trwałego w stan likwidacji

Środek trwały pozostanie w ewidencji pozabilansowej aż do momentu jego fizycznej likwidacji. Wtedy na podstawie protokołu likwidacyjnego należy wyksięgować ten środek z ewidencji pozabilansowej jednostronnym zapisem po stronie Ma na koncie 09-2 "Środki trwałe w likwidacji".

Fizyczną likwidację środka trwałego (postawionego wcześniej w stan likwidacji) wskazane jest udokumentować stosownym protokołem, potwierdzającym fakt zakończenia likwidacji. Z dokumentu tego powinno jednoznacznie wynikać, iż środek trwały został zlikwidowany.

Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego sporządzany jest przez komisję likwidacyjną, a podstawą jego sporządzenia jest wniosek komisji likwidacyjnej oraz decyzja kierownika jednostki. Sporządza się go zazwyczaj w trzech egzemplarzach - oryginał dla księgowości, pierwsza kopia dla pracownika odpowiedzialnego za gospodarowanie środkami trwałymi w jednostce, druga kopia dla działu, w którym środek trwały był użytkowany.

Wskazane jest, aby protokół ten zawierał:

 • pieczątkę jednostki,
   
 • miejsce i datę sporządzenia,
   
 • numer kolejny protokołu,
   
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji likwidacyjnej,
   
 • nazwę likwidowanego środka trwałego,
   
 • numer inwentarzowy środka trwałego,
   
 • sposób likwidacji,
   
 • podpisy członków komisji likwidacyjnej,
   
 • załączniki - w tym, np.: wniosek komisji likwidacyjnej, decyzja kierownika jednostki o likwidacji środka trwałego, inne dokumenty poświadczające przeprowadzenie fizycznej likwidacji składnika majątkowego (potwierdzenie przyjęcia do utylizacji, rachunek za wywóz na składowisko odpadów itp.).

Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego może przedstawiać się następująco:

PORT Spółka z o.o. 
ul. Różana 85
61-324 Bydgoszcz
   (pieczęć jednostki)

Bydgoszcz, 3 lutego 2012 r.

Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego

nr 1/2012

Komisja w składzie:

1. Wojciech Kowalski

2. Krzysztof Nowakowski

3. Bronisław Król

potwierdza dokonanie fizycznej likwidacji środka trwałego w postaci zestawu komputerowego o numerze inwentarzowym 491/0026.

Sposób likwidacji: utylizacja.

W załączeniu:

1. Decyzja kierownika jednostki o likwidacji środka trwałego.

2. Potwierdzenie przyjęcia zestawu do utylizacji wystawione przez firmę zewnętrzną, zajmującą się utylizacją odpadów.

Podpisy komisji:

Wojciech Kowalski
Krzysztof Nowakowski
Bronisław Król

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60