Wyszukaj

Jak szukać?»

2 października 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań PIT-CFC oraz CIT-CFC za 2016 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom w 2012 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom w 2012 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (326) z dnia 20.07.2012
1. Zasady wypłaty świadczeń urlopowych określone w ustawie o ZFŚS

Jak wynika z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592), zwanej dalej ustawą o ZFŚS, pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Pracodawca, który nie chce wypłacać świadczenia urlopowego, musi dokonać formalności określonych w ustawie o ZFŚS. Są one zróżnicowane w zależności od stanu zatrudnienia, ustalanego na dzień 1 stycznia danego roku, i tak:

a) pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienie w sprawie niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takiego pracodawcy pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, powyższe postanowienie zawiera się w regulaminie wynagradzania. W przypadku, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wymagają uzgodnienia z pracownikiem reprezentującym interesy załogi,

b) pracodawca nieobjęty układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania (zatrudniający mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty), informację o niewypłacaniu świadczenia urlopowego przekazuje pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w terminie do 31 stycznia, w sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakładzie pracy.

Pracodawca spełniający wskazane powyżej warunki w zakresie stanu zatrudnienia, który nie zrezygnował z wypłacania świadczenia urlopowego w sposób określony w ustawie o ZFŚS jest zobowiązany je wypłacać na zasadach określonych w tej ustawie.

Świadczenie urlopowe przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracodawca powinien je wypłacić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu przez pracownika.

Świadczenie urlopowe należy się wyłącznie pracownikowi i wypłacane jest niezależnie od jego stażu pracy, sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej. Ponadto pracownik nie ma obowiązku składania wniosku o wypłatę świadczenia urlopowego, gdyż świadczenie to ma charakter roszczeniowy.


2. Wysokość świadczeń urlopowych w 2012 r. w zależności od wymiaru czasu pracy oraz warunków pracy

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS. Możliwe jest więc wypłacenie pracownikom świadczenia urlopowego w niższej wysokości niż odpis podstawowy (powinno to jednak wynikać z przepisów płacowych obowiązujących u danego pracodawcy). Ponadto świadczenie urlopowe dla wszystkich zatrudnionych, oprócz pracowników młodocianych, ustala się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy (art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS).

Podstawę do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2012 r. stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2010 r., czyli kwota 2.917,14 zł.

Wysokość świadczenia urlopowego przysługującego w 2012 r. pracownikom w zależności od wymiaru czasu pracy oraz warunków pracy przedstawia poniższa tabela.

ŚWIADCZENIE URLOPOWE W 2012 r.
pracownika zatrudnionego
w normalnych warunkach pracy
pracownika wykonującego prace
w szczególnych warunkach lub
prace o szczególnym charakterze
pracownika młodocianego
na pełny etat 1.093,93 zł na pełny etat 1.458,57 zł w pierwszym
roku nauki
145,86 zł
na 3/4 etatu 820,45 zł na 3/4 etatu 1.093,93 zł w drugim roku
nauki
175,03 zł
na 1/2 etatu 546,97 zł na 1/2 etatu 729,29 zł w trzecim
roku nauki
204,20 zł
na 1/4 etatu 273,48 zł na 1/4 etatu 364,64 zł    

3. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń urlopowych

Wypłacone pracownikom świadczenia urlopowe będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zalicza się je do przychodów pracownika ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 updof. Przychód z tego tytułu powstanie w momencie otrzymania przez pracownika pieniędzy lub postawienia ich do jego dyspozycji.

Świadczenie urlopowe nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli zostanie wypłacone do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w ustawie o ZFŚS. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). W konsekwencji nie jest również uwzględniane w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (por. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).


4. Ujęcie w księgach świadczeń urlopowych na przykładach liczbowych

W księgach rachunkowych świadczenia urlopowe obciążają koszty działalności operacyjnej. Ponieważ stanowią one świadczenia na rzecz pracowników, ewidencjonuje się je na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub na odpowiednim koncie zespołu 5 w korespondencji z kontem 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

W praktyce najczęściej można się spotkać z wypłatą świadczenia urlopowego w kwocie netto świadczenia, tj. po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy. Ale zdarzają się też wypłaty świadczenia urlopowego w kwocie brutto. Wówczas zaliczka na podatek dochodowy od kwoty świadczenia urlopowego pobierana jest od wypłacanego w tym samym miesiącu wynagrodzenia za pracę.

Ewidencję księgową wypłaconego świadczenia urlopowego przedstawiają poniższe przykłady liczbowe.

Przykład

Świadczenie urlopowe wypłacone pracownikowi w kwocie netto

I. Założenia:

1. Jednostka 5 lipca 2012 r. wypłaciła pracownikowi "X" zatrudnionemu na pełny etat świadczenie urlopowe po uprzednim potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy.

2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - zaliczenie świadczenia urlopowego w koszty 1.093,93 zł 40-5 23-4
2. PK - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
    (po zaokrągleniu do pełnych złotych): 1.094 zł × 18% =
197,00 zł 23-4 22
3. WB - wypłata świadczenia urlopowego: 1.093,93 zł - 197 zł = 896,93 zł 23-4 13-0

III. Księgowania:


Ujęcie w księgach świadczeń urlopowych na przykładach

Przykład

Wypłata świadczenia urlopowego w kwocie brutto

I. Założenia:

1. Jednostka 10 lipca 2012 r. wypłaciła pracownicy zatrudnionej na stanowisku kasjerki w pełnym wymiarze czasu pracy świadczenie urlopowe w kwocie brutto: 1.093,93 zł. Zaliczka na podatek dochodowy od świadczenia urlopowego została potrącona z wynagrodzenia za lipiec, które wypłacono 30 lipca 2012 r.

2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5.

3. Rozliczenie podatkowo-składkowe wypłat dokonanych w lipcu 2012 r. przedstawia się następująco:

Wiersz Wyszczególnienie Kwota (zł)
1. Wynagrodzenie zasadnicze 2.500,00
2. Świadczenie urlopowe (podlega opodatkowaniu, ale nie podlega oskładkowaniu) 1.093,93
3. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne 2.500,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne (wiersz 3 x 13,71%) 342,75
5. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersz 3 - wiersz 4) 2.157,25
6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 5 x 9%) 194,15
7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (wiersz 5 x 7,75%) 167,19
8. Koszty uzyskania przychodów 111,25
9. Podstawa naliczenia zaliczki na podatek dochodowy, po zaokrągleniu do pełnych złotych
(wiersz 1 + wiersz 2 - wiersz 8 - wiersz 4)
3.140,00
10. Zaliczka na podatek dochodowy (wiersz 9 x 18%) - 46,33 518,87
11. Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (wiersz 10 - wiersz 7) 352,00
12. Do wypłaty (wiersz 1 - wiersz 4 - wiersz 6 - wiersz 11) 1.611,10

4. W przykładzie pominięto księgowanie składek ZUS obciążających pracodawcę.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - zaliczenie świadczenia urlopowego w koszty 1.093,93 zł 40-5 23-4
    oraz równolegle 1.093,93 zł 55 49
2. WB - wypłata pracownicy świadczenia urlopowego 1.093,93 zł 23-4 13-0
3. LP (lista płac):      
   a) wynagrodzenie zasadnicze 2.500,00 zł 40-4 23-0
   oraz równolegle 2.500,00 zł 55 49
   b) składki na ubezpieczenie społeczne 342,75 zł 23-0 22
   c) składki na ubezpieczenie zdrowotne 194,15 zł 23-0 22
   d) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 352,00 zł 23-0 22
4. WB - wypłata wynagrodzenia za lipiec 2012 r. 1.611,10 zł 23-0 13-0

III. Księgowania:

Ujęcie w księgach świadczeń urlopowych na przykładach

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60