Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Garaż z płyt betonowych a podatek od nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Garaż z płyt betonowych a podatek od nieruchomości

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013

Zgodnie z art. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Czy w sytuacji, gdy garaż jest zbudowany z płyt betonowych, posiada dach, nie ma fundamentów, a słupy betonowe utrzymujące płyty osadzone są w gruncie i obsypane kamieniami, należy go opodatkować?

Definicja budynku z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.), dalej u.p.o.l., zawiera pojęcia "trwałego związania z gruntem" i "fundamentów", lecz ich nie wyjaśnia. Również ustawa Prawo budowlane posługuje się pojęciem fundamentu oraz trwałego związania z gruntem, bez jego zdefiniowania.

W orzecznictwie przyjmuje się, że pojęcie fundament, "(...) jakkolwiek niezdefiniowane ustawowo jest pojęciem z zakresu sztuki budowlanej i tylko z zastosowaniem wiedzy specjalistycznej z zakresu budownictwa możliwe jest dokonanie oceny, czy dany obiekt jest posadowiony na fundamencie, czy też nie (...)" (patrz wyrok WSA z 24 lutego 2010 r., sygn. akt I SA/Gl 749/09 - orzeczenie prawomocne).

Naszym zdaniem, słupy betonowe utrzymujące płyty (przegrody) garażu nie spełniają funkcji przenoszenia obciążenia konstrukcji bezpośrednio na grunt, niezależnie od tego, czy są obsypane kamieniami, czy zabetonowane. Nie mogą być zatem uznane za fundament, a obiekt budowlany bez fundamentu nie jest budynkiem w rozumieniu u.p.o.l.

Analizując definicję budynku, trzeba uznać, że nie każdy obiekt trwale związany z gruntem (np. posadowiony częściowo w ziemi) ma fundamenty, a więc jest budynkiem. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów - "(...) Pojęcie "trwałego związania z gruntem" oznacza zarówno posiadanie przez obiekt budowlany fundamentów, które są usytuowane poniżej poziomu terenu (wkopane w grunt), jak i trwałego związania fundamentów z obiektem budowlanym. Obiektu budowlanego, w którym dolna płaszczyzna fundamentu znajduje się na poziomie terenu, a jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z wykonywaniem robót ziemnych, nie można uznać za trwale związanego z gruntem. (...)" (Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 10 lutego 2003 r., nr LK-2443/LP/02/AP do Urzędu Miasta i Gminy…). Nie jest przeto budynkiem np. garaż blaszany, pozbawiony fundamentów, przyłączony do betonowej posadzki jedynie za pomocą śrub (patrz wyrok WSA z 17 września 2010 r., sygn. akt II SA/Gl 1179/09 - orzeczenie prawomocne).

Z pytania nie wynika, z jakim typem garażu mamy do czynienia. Prawdopodobnie jest to garaż, którego konstrukcja umożliwia szybki demontaż i zmianę lokalizacji. Jeżeli tak, to nawet istnienie fundamentu nie czyni obiektu trwale związanym z gruntem, co wyklucza możliwość uznania go za budynek.

W orzecznictwie i w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, iż w przypadku, gdy organ podatkowy ma wątpliwości co do zakwalifikowania obiektu budowlanego, może, w razie potrzeby, na podstawie art. 198 § 1 Ordynacji podatkowej przeprowadzić oględziny, a jeżeli w sprawie są wymagane wiadomości specjalne, to zgodnie z art. 197 § 1 Ordynacji może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii. Z kręgu specjalistów nie wyklucza się pracowników gminy, którzy zajmują się sprawami budownictwa.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60