Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

Poradnik VAT nr 24 (360) z dnia 20.12.2013

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485).

Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.), które będą obowiązywać w 2014 r.

Uregulowano w nim przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT, oraz zakres tych danych.

§ 3 pkt 1, 2 oraz 3 rozporządzenia określono dane, jakie powinna zawierać faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 oraz art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT lub też przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 tej ustawy.

Nadmienić należy, że co do zasady od 1 stycznia 2014 r. podatnicy nie będą mieli obowiązku wystawiania faktur w odniesieniu do sprzedaży, o której mowa powyżej. Jednak, na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, powinni ją wystawić, jeśli zażąda tego nabywca.

Mając powyższe na uwadze, w przepisie § 3 pkt 1 wskazano, że faktury potwierdzające transakcje zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy nie będą musiały zawierać wszystkich danych, które są wymagane przy sporządzaniu "typowej" faktury (dotyczy NIP sprzedawcy i nabywcy, stawki podatku, kwoty podatku, itp.).

Jednakże faktury dokumentujące ww. czynności - podobnie jak obecnie - będą musiały zawierać wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, dyrektywy lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik będzie stosował zwolnienie od podatku.

Dane, jakie od 1 stycznia 2014 r. powinna zawierać faktura dokumentująca wykonanie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy określa z kolei § 3 pkt 2 rozporządzenia (zapis ten jest zbieżny z dotychczasowym uregulowaniem określonym w § 17 pkt 2 rozporządzenia w sprawie faktur).

W przypadku natomiast dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych z VAT na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, faktura dokumentująca te czynności powinna zawierać dane, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-g), tj. m.in. datę wystawienia, numer kolejny czy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi. Nie jest natomiast wymagane wskazanie w jej treści przepisu dyrektywy lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik będzie stosował zwolnienie od podatku (§ 3 pkt 3 rozporządzenia).

Przepis § 3 pkt 4 i 5 zawiera natomiast katalog danych wymaganych na fakturze w przypadku wystawiania biletów jednorazowych uprawniających do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km, przejazdów autostradami płatnymi oraz świadczenia usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe.

Zwrócić należy uwagę, iż zawarty w rozporządzeniu katalog przypadków, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w ustawie nie zawiera regulacji odpowiadających unormowaniom § 5 ust. 4 pkt 3 obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie faktur, dotyczącym braku obowiązku podawania numeru, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku w przypadku faktur dokumentujących sprzedaż tzw. mediów. Oznacza to, że w 2014 r. faktury za media, wystawiane dla podatników, będą musiały zawierać NIP nabywcy.

W nowym rozporządzeniu znajdują się również uregulowania dotyczące sposobu przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania (§ 4 i 5 rozporządzenia).

Ponadto określono, że w przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, fakturę będzie wystawiać się nie później niż 28. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę (§ 6 rozporządzenia).

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60