Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Odliczanie VAT od samochodów w 2014 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odliczanie VAT od samochodów w 2014 r.

Dodatek do Poradnika VAT nr 14 (359) z dnia 10.12.2013
1. Ustawowe ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów

Na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, od 1 stycznia 2014 r. ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego będą odnosić się do nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W tej sytuacji kwotę podatku naliczonego stanowić ma 60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Podobnie będzie w przypadku samochodów użytkowanych w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze (podatnik będzie mógł odliczyć 60% z faktury dokumentującej ratę leasingową, nie więcej niż 6.000 zł w całym okresie użytkowania), zaś w razie nabycia paliwa do tych samochodów odliczenie nie będzie w ogóle przysługiwało (o czym stanowi art. 88a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.).

Warto w tym miejscu zauważyć, że ustawodawca - w porównaniu do przepisów obowiązujących w latach 2011-2013 - poszerzył katalog samochodów, co do których nie będzie stosować się powyższych ograniczeń w odliczeniu VAT z uwagi na określone cechy tych pojazdów (a więc VAT będzie odliczany w 100%). I tak w art. 86a ust. 2 pkt 6 ustawy jest mowa o pojazdach samochodowych innych niż wymienione w art. 86a ust. 2 pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Dodatkowo w treści art. 86a ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. wskazano, że dopuszczalna ładowność tych pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń) określona będzie na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Z treści art. 86a ust. 2 pkt 6 ustawy jednoznacznie wynika więc, że ustawodawca dał podatnikowi możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego na takich zasadach, jakie wynikały uprzednio:

 • z tzw. wzoru Lisaka - dotyczącym samochodów, o których mowa w lit. a) i b),
   
 • z przepisów obowiązujących bezpośrednio przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (czyli z ustawy o VAT z 1993 r.) - dotyczących samochodów, o których mowa w lit. c),

tym samym uwzględniając postanowienia wyroku TSUE z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07.


2. Wniosek polskiego rządu o derogację

Przepisy art. 86a oraz art. 88a ustawy o VAT mają obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na działania polskiego rządu zmierzające do wprowadzenia innych ograniczeń w kwestii odliczenia VAT od samochodów aniżeli przewidziane treścią art. 86a ustawy o VAT. W dniu 11 czerwca 2013 r. Minister Finansów złożył bowiem wniosek o derogację dla Polski na podstawie art. 395 dyrektywy w sprawie VAT. W informacji zamieszczonej na stronie www.premier.gov.pl czytamy, że derogacja dotyczy ograniczenia prawa do odliczania (do 50%) kwoty podatku naliczonego z tytułu:

 • nabycia (w tym wewnątrzwspólnotowego) pojazdów samochodowych,
   
 • wytworzenia oraz importu pojazdów samochodowych,
   
 • nabycia usług zgodnie z umową najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze.

Ograniczenie to miałoby zastosowanie wyłącznie do pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i do prowadzonej działalności gospodarczej i wydatków związanych z tymi pojazdami. Derogacja nie obejmie tych pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej. Objęłaby również częściowe ograniczenie - do wysokości 50% - prawa do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodów objętych derogacją oraz od innych wydatków eksploatacyjnych (naprawa i konserwacja pojazdów, wydatki na dostawy lub usługi związane z pojazdami i ich wykorzystywaniem). Polska wnioskuje, by stosowanie derogacji dotyczyło okresu od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.

Z wniosku tego wynika, że wprawdzie podatnikowi przysługiwałoby prawo do odliczenia w kwocie stanowiącej 50% VAT z faktury (czyli mniej niż teraz), z tym że polski rząd nie przewiduje limitu kwotowego przy odliczaniu (który obowiązuje w chwili obecnej - odliczenie nie może przekroczyć kwoty 6.000 zł), co może być korzystniejsze dla podatników (szczególnie dla tych nabywających samochody o większej wartości). Druga korzystna zmiana dla podatników wynikająca z wniosku rządu wiąże się z przyznaniem podatnikowi prawa do odliczenia VAT z tytułu zakupu paliwa do samochodów, co do których stosuje się ograniczenia w odliczaniu, w wysokości 50% kwoty z faktury (w chwili obecnej podatnikowi w ogóle nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu). Natomiast zmiana niekorzystna wiąże się z ograniczeniem prawa do odliczenia do kwoty 50% w stosunku do wydatków eksploatacyjnych (np. na naprawę i konserwację pojazdów), gdyż w chwili obecnej przysługuje pełne odliczenie w tym zakresie.


3. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie odliczania VAT od samochodów w 2014 r.

W związku ze złożonym wnioskiem o derogację dla Polski w sprawie ograniczenia prawa do odliczania VAT od nabycia niektórych pojazdów samochodowych i paliwa do ich napędu, nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy od początku 2014 r. zostaną wprowadzone nowe zasady ograniczające odliczenia VAT przy nabyciu samochodów (zgodnie z wnioskiem Polski) czy będą obowiązywać przepisy art. 86a ustawy o VAT określające zasady odliczania VAT w tym przypadku?

W dniu 15 listopada 2013 r. otrzymaliśmy odpowiedź na tak postawione pytanie, w którym wyjaśniono:

"(…) w zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług do samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych planuje się wprowadzenie kompleksowych zmian. Podstawą do wprowadzenia zmian w tym zakresie będzie decyzja derogacyjna upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a)art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Procedura uzyskania ww. decyzji jest już na końcowym etapie, jednakże konkretna data jej wydania nie jest znana.

Planuje się, że zmiany wejdą w życie w trakcie 2014 r. Zatem od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia implementacji decyzji derogacyjnej obowiązywać będą zasady zawarte w art. 86aart. 88a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług."


VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60