Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zwrot części VAT za materiały budowlane tylko do ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwrot części VAT za materiały budowlane tylko do końca 2013 r.

Poradnik VAT nr 23 (335) z dnia 10.12.2012
1. Kto ma prawo do zwrotu części VAT za materiały budowlane?

Zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługuje osobom fizycznym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.). Przepisy tej ustawy umożliwiają osobom fizycznym uzyskanie zwrotu części wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. na zakup materiałów budowlanych w związku z budową, nadbudową, rozbudową, przebudową albo remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Osoba fizyczna, która chce uzyskać zwrot, musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu tej nieruchomości. Natomiast w przypadku inwestycji, dla której niezbędne jest pozwolenie na budowę, wymagane jest takie pozwolenie.

Prawo do zwrotu nie przysługuje, w sytuacji gdy osoba fizyczna lub jej małżonek dokonywali budowy lub remontu budynku mieszkalnego jako podatnicy VAT, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zwrot dokonywany jest na podstawie wniosku złożonego w urzędzie skarbowym. Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z nich. Jeśli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o ich złożeniu urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka.

Wniosek ten może być złożony raz w roku. Osoby, które dokonały zakupu materiałów uprawniających do zwrotu, mogą składać wniosek o zwrot w dowolnym czasie (oczywiście przy zachowaniu limitu). Oznacza to, że jest on możliwy nie tylko w odniesieniu do jednej inwestycji, ale obejmie różnego rodzaju remonty i prace wykonywane na przestrzeni lat przez osobę fizyczną.

Do wniosku należy załączyć kopię pozwolenia na budowę, lub - w przypadku remontu lokalu mieszkalnego - kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego oraz kopie faktur.


2. Jak ustalić limit zwrotu?

Wysokość limitu zwrotu uzależniona jest od rodzaju inwestycji (czy wymaga pozwolenia na budowę, czy też nie) i od korzystania (lub nie) z ulgi budowlanej lub remontowej oraz ceny za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym GUS przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu.

Limity kwoty zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich, liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Data ta ma również wpływ na wysokość limitów, bowiem istotne jest czy pierwszy wniosek został złożony w okresie obowiązywania stawki podatku VAT w wysokości 22%, czy 23%, niezależnie od tego kiedy dokonano zakupu materiałów.

Podatnik składający kolejny wniosek, przy wyliczaniu kwoty przysługującego limitu uwzględnić musi zwrot VAT uprzednio otrzymany. Limit na dzień złożenia kolejnego wniosku stanowi różnicę pomiędzy kwotą limitu przysługującego w pięcioletnim okresie, a limitem wcześniej wykorzystanym w tym okresie.

W Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2012 r., pod poz. 55, zamieszczono komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2012 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w ww. komunikacie ogłosił, że cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2012 r. wyniosła 3.915 zł, w związku z czym maksymalne limity zwrotu dla wniosków składanych w I kwartale 2013 r. będą się kształtować następująco:

1) w przypadku gdy pierwszy wniosek złożony był przed 1 stycznia 2011 r.:

a) dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych limit wyniesie:

- 33.694 zł - w przypadku inwestycji wymagających pozwolenia na budowę,

- 14.440 zł - w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę,

b) dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych limit wyniesie:

- 27.293 zł - przy inwestycjach wymagających pozwolenia na budowę,

- 11.697 zł - przy inwestycjach niewymagających pozwolenia na budowę;

2) w przypadku gdy pierwszy wniosek składany był po 31 grudnia 2010 r.:

a) dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych limit wyniesie:

- 33.420 zł - gdy inwestycja wymaga pozwolenia na budowę,

- 14.323 zł - gdy inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę,

b) dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych limit wyniesie:

- 27.293 zł - przy inwestycjach wymagających pozwolenia na budowę,

- 11.697 zł - przy inwestycjach niewymagających pozwolenia na budowę.


3. Wniosek złożony w 2013 r. gwarantuje prawo do ulgi

Zgodnie z dokumentem opracowanym na bazie projektu Ministerstwa Infrastruktury zatytułowanym "Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r.", przyjętym w dniu 4 marca 2011 r. przez Sejm, ze względu na planowaną zmianę struktury wydatków publicznych na mieszkalnictwo, z końcem 2013 r. wygasnąć ma system zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Dokument ten zakłada kontynuację systemu zwrotu do końca 2013 r., natomiast po tej dacie jego zamknięcie z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych, co w praktyce oznacza, że osoby, które do końca 2013 r. poniosły wydatki umożliwiające uzyskanie zwrotu, otrzymałyby go z zastosowaniem dotychczasowych zasad.

Jednocześnie warto dodać, że przyczyną wygaszenia systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poprzez uchylenie ustawy o zwrocie jest zapowiedź realizacji programu "Mieszkania dla Młodych". Program ten ma na celu wsparcie osób młodych w nabywaniu własnego mieszkania po wygaszeniu programu "Rodzina na Swoim". Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ma być - według założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych z dnia 7 listopada 2012 r. - uchylona. Mimo to - jak wskazano w uzasadnieniu do projektu - wydatki z tytułu funkcjonowania systemu ponoszone będą jeszcze do końca 2018 r., ze względu na pięcioletni okres obowiązywania limitów zwrotu, liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku.

Oznacza to w praktyce, że ci podatnicy, którzy do końca przyszłego roku złożą pierwszy wniosek o zwrot VAT, będą mogli korzystać z tzw. praw nabytych, czyli przez pięć lat będą mieli prawo do zwrotu (w ramach określonego ustawą limitu). Zatem jeżeli inwestycje zostaną rozpoczęte jeszcze w 2013 r., podatnicy powinni móc bez przeszkód skorzystać z obowiązującego obecnie prawa do zwrotu części VAT za materiały budowlane.


VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60