Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (759) z dnia 1.02.2012

Kilka lat temu nabyłem na potrzeby działalności gospodarczej prawo wieczystego użytkowania gruntu (działka zabudowana). Przy zakupie VAT nie wystąpił. Działkę tę podzielono na mniejsze. Jedną z nich (niezabudowaną) zamierzam sprzedać innemu podmiotowi gospodarczemu. Jaką stawkę VAT należy zastosować do tej transakcji?

Na wstępie zaznaczmy, że dla celów VAT zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu traktowane jest jako odpłatna dostawa towarów. Wynika to z art. 7 ust. 1 pkt 7 w związku z pkt 6 ustawy o VAT.

Dostawa towarów generalnie podlega opodatkowaniu według stawki 23%. Ponieważ jednak przedmiotem zbycia jest prawo wieczystego użytkowania gruntu, to należy wskazać, że w tym przypadku istotne jest, czy grunt, na którym to prawo ustanowiono, jest zabudowany, czy nie.

WAŻNE: Stawka VAT przy sprzedaży gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu zależy od tego, czy jest to grunt zabudowany, czy niezabudowany.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest grunt zabudowany (prawo wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego), należy zastosować stawkę VAT właściwą do sprzedawanego budynku/budowli (tj. stawkę 23%, 8% lub zastosować zwolnienie z VAT - np. jeżeli jest to sprzedaż po 2 latach od pierwszego zasiedlenia budynku/budowli).

Natomiast gdy przedmiotem sprzedaży jest grunt niezabudowany (prawo wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego), do sprzedaży generalnie stosuje się stawkę 23%. Zwolnienie, jakie może mieć tu zastosowanie, to wynikające z:

1) art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT - dotyczy dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę,

2) § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie VAT - dotyczy m.in. zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele rolnicze.

Z pytania wynika, że grunt (prawo wieczystego użytkowania gruntu), który ma być przedmiotem sprzedaży, został wydzielony z innej działki. Wprawdzie była to działka zabudowana, lecz po jej podziale wyodrębniono grunt, na którym nie znajduje się żaden budynek czy budowla. Stąd też należy uznać, że do ww. transakcji podatnik powinien zastosować regulacje obowiązujące przy sprzedaży gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) niezabudowanego.

Wprawdzie w pytaniu nie sprecyzowano, czy grunt jest terenem budowlanym (przeznaczonym pod zabudowę), lecz skoro na działce przed wydzieleniem znajdował się budynek (budowla, itp.), to zakładamy, że nie jest to grunt rolniczy. W konsekwencji nie będzie możliwe zastosowanie zwolnienia z VAT. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu będzie zatem należało opodatkować, stosując stawkę 23%. Bez znaczenia jest tu, że przy nabyciu tego prawa nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT.

W tym miejscu warto wspomnieć, że ustawa o VAT nie precyzuje, jakimi kryteriami należy się kierować, aby ustalić przeznaczenie danego gruntu. W praktyce przyjęło się odwoływanie do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.), regulującej zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. Na podstawie tych przepisów zazwyczaj stawiana jest teza, że o charakterze danego terenu powinien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego decyduje o kwalifikacji gruntu (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 września 2011 r., nr IBPP1/443- -1101/11/LSz). Jeżeli natomiast nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, pomocna może być decyzja o warunkach zabudowy, a gdy również takiej decyzji brak - przeznaczenie gruntu może wynikać z ewidencji gruntów (por. wyrok NSA w składzie siedmiu sędziów z 17 stycznia 2011 r., sygn. akt I FPS 8/10).

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60