Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Kiedy polska firma staje się płatnikiem podatku u źródła?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kiedy polska firma staje się płatnikiem podatku u źródła?

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (439) z dnia 1.04.2017

Spółka z o.o. posiada rachunek bankowy za granicą (w kraju UE). Czy powinna pobierać podatek u źródła od prowizji i opłat bankowych pobieranych przez zagraniczny bank?

Spółka z o.o. nie powinna pobierać podatku u źródła od prowizji i opłat bankowych pobieranych przez zagraniczny bank.

W stosunku do niektórych dochodów uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne na terytorium Polski ustawodawca wprowadził obowiązek poboru podatku dochodowego przez płatnika.

Na podstawie art. 26 ust. 1 updop, obowiązek potrącenia tego podatku ustawodawca nakłada na podmiot polski (osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą) dokonujący na rzecz podmiotu zagranicznego wypłaty należności. Możliwe jest przy tym zastosowanie przez płatnika stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Zakres przypadków, w których od należności wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu posiadającemu status osoby prawnej polski podatnik zobowiązany jest potrącić podatek dochodowy (zwany podatkiem u źródła), wskazują art. 21 i 22 updop.

Stosownie do art. 21 updop, płatnikiem podatku dochodowego u źródła staje się polskie przedsiębiorstwo, które wypłaca zagranicznemu podatnikowi, niemającemu w Polsce siedziby lub zarządu, należności:

 • z odsetek,
   
 • z praw autorskich lub praw pokrewnych,
   
 • z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,
   
 • za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
   
 • za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
   
 • za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
   
 • z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   
 • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
   
 • z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
   
 • uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Z kolei art. 22 updop nakłada obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła w przypadku wypłaty dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

Pobrane przez zagraniczny bank prowizje i opłaty bankowe nie kwalifikują się do żadnej z wymienionych kategorii dochodów (przychodów), które podlegają podatkowi u źródła. W związku z tym polska firma nie jest płatnikiem podatku u źródła od prowizji i opłat bankowych pobieranych przez zagraniczny bank.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60