Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Umowy zlecenia do 200 zł - pytania i odpowiedzi
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Umowy zlecenia do 200 zł - pytania i odpowiedzi

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (335) z dnia 1.12.2012

1) Czy płatnik lub podatnik może sam zdecydować o wyborze sposobu opodatkowania przychodu z umowy zlecenia na kwotę nieprzekraczającą 200 zł? Czy przychód ten musi być zawsze opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

O sposobie opodatkowania przychodu z umowy zlecenia nie decyduje płatnik ani podatnik. Jeśli w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika należność jest wprost określona i nie przekracza 200 zł, podlega ona opodatkowaniu wyłącznie zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

To z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, kiedy należy opodatkować należności z umowy zlecenia zryczałtowanym podatkiem, a kiedy pobrać zaliczkę na podatek. Przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a updof wskazuje, że m.in. od przychodów z umowy zlecenia (tj. tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 updof) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% tego przychodu, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

1) kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł,

2) umowa została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

W przypadku gdy nie zostanie spełniony choć jeden z wymienionych warunków, konieczne jest pobranie od przychodu ze zlecenia zaliczki na podatek na zasadach określonych w art. 41 updof.

Zwróć uwagę!

Płatnik ani podatnik nie mogą sami decydować o wyborze sposobu opodatkowania należności z umowy zlecenia na kwotę nieprzekraczającą 200 zł.


2) Z osobą niebędącą naszym pracownikiem zawarliśmy umowę zlecenia, w której odpłatność określono na 25 zł za godzinę. Zleceniobiorca przepracował 8 godzin, w związku z czym przysługuje mu wynagrodzenie w kwocie 200 zł. Czy należność z takiej umowy może być opodatkowana w sposób zryczałtowany?

Należność z umowy, w której wynagrodzenie określono w sposób godzinowy nie może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem.

Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się, jeżeli kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.

Sposób opodatkowania należności z tytułu umowy zlecenia uzależniony jest nie tylko od jej wysokości i od tego, czy otrzymująca ją osoba jest pracownikiem płatnika, ale również od sposobu określenia w umowie wysokości przysługującego wynagrodzenia. Jeżeli umowa zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie określa wprost kwoty należności, a jedynie sposób jej wyliczenia, wówczas nie może być opodatkowana w sposób zryczałtowany. Od tak określonej należności płatnik obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.


3) Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawieram umowy zlecenia z osobami niebędącymi moimi pracownikami, na kwoty nieprzekraczające 200 zł. Jaki PIT w związku z tym jestem obowiązany składać do urzędu skarbowego?

Płatnik ma obowiązek przesłać do urzędu skarbowego deklarację PIT-8AR.

Jeżeli kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, wówczas płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. Pobrany podatek przekazuje w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Płatnik będący osobą fizyczną podatek ten wpłaca na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika.

W terminie przekazania zryczałtowanego podatku płatnik nie składa do urzędu skarbowego jakichkolwiek deklaracji. Dopiero w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym ma obowiązek przesłać do tego urzędu roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR.


4) Z osobą niebędącą moim pracownikiem zawarłem umowę zlecenia na kwotę 350 zł. Usługa zostanie wykonana na przełomie listopada i grudnia. W każdym z tych miesięcy osoba ta uzyska przychód w kwocie 175 zł. Jak w tej sytuacji opodatkować przychód zleceniobiorcy?

Skoro kwota umowy wynosi 350 zł, to płatnik obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek nawet wtedy, gdy wypłata należności tej nastąpi w dwóch ratach po 175 zł.

Jeżeli umowa zlecenia została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, a kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł, wówczas ma zastosowanie zryczałtowany sposób opodatkowania przychodów ze zlecenia. Polega on na poborze od tego przychodu 18% zryczałtowanego podatku dochodowego. W opisanym przypadku kwota należności określona w umowie wynosi 350 zł, a więc przekracza dwustuzłotowy limit. Powoduje to, że płatnik obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60