Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Ustalanie zaliczki na podatek za grudzień 2012 r. - ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ustalanie zaliczki na podatek za grudzień 2012 r. - pytania i odpowiedzi

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (334) z dnia 20.11.2012

1) Czy w grudniu 2012 r. obowiązany jestem wpłacić w podwójnej wysokości zaliczkę na podatek dochodowy?

W tym roku nie ma już obowiązku płacenia w grudniu zaliczki w podwójnej wysokości.

Zaliczki miesięczne podatnik ma obowiązek wpłacać w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik jest obowiązany wpłacić w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Jeżeli przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie roczne i wpłaci wynikający z niego podatek, zaliczki za ostatni miesiąc nie będzie wpłacał.

Zatem podatnik zaliczkę na podatek za listopad 2012 r. obowiązany będzie wpłacić do 20 grudnia 2012 r., a zaliczkę za grudzień do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia 2013 r. przypada w niedzielę).

Podstawą ustalenia zaliczki za listopad będzie dochód osiągnięty od stycznia do listopada 2012 r., a za grudzień - dochód od stycznia do grudnia 2012 r.


2) Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów sporządził remanent na dzień 31 października 2012 r. Na koniec następnych miesięcy 2012 r. także ma zamiar sporządzać remanenty. Dochód za październik rozliczył z uwzględnieniem różnic remanentowych. Czy remanenty te będą miały wpływ na obliczenie dochodu do ustalenia zaliczki za grudzień 2012 r.?

Ze względu na to, że w trakcie roku przy obliczaniu dochodu na potrzeby wyliczenia zaliczki na podatek podatnik uwzględniał różnice remanentowe, to obliczając dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki za grudzień, podatnik zobowiązany będzie również uwzględnić różnice remanentowe.

Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2 updof, tj. z uwzględnieniem różnic remanentowych. Dochodem z działalności jest wówczas różnica pomiędzy przychodem z tej działalności a kosztami uzyskania:

  • powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego - jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego albo
     
  • pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego - jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Spis z natury sporządzony na 31 października 2012 r. podatnik uwzględnił przy obliczaniu dochodu za ten miesiąc. Remanentem początkowym był tu remanent sporządzony na dzień 1 stycznia 2012 r., a remanentem końcowym - remanent sporządzony na 31 października 2012 r. Jeżeli jednak podatnik sporządzi spis z natury ponownie na koniec listopada i grudnia, wtedy przy obliczaniu dochodu powinien brać pod uwagę różnice remanentowe występujące pomiędzy spisem z natury sporządzonym na 1 stycznia a spisem końcowym sporządzonym odpowiednio w listopadzie i grudniu.

Sporządzanie remanentów za poszczególne miesiące spowoduje, że podatnik obowiązany będzie przy obliczaniu dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki za grudzień, uwzględnić jako remanent początkowy ten sporządzony na 1 stycznia 2012 r., a jako końcowy spis z natury na 31 grudnia 2012 r.

Dodajmy, że podatnicy wyliczający dochód jako różnicę pomiędzy wynikającym z podatkowej księgi przychodów i rozchodów przychodem a kosztami jego uzyskania, przy wyliczaniu grudniowej zaliczki nie uwzględnią remanentu. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule pt. "Przy ustalaniu zaliczki za grudzień (ostatni kwartał) nie trzeba uwzględniać różnicy remanentowej" opublikowanym w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 18 z 2012 r.


3) Prowadzę działalność gospodarczą, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy obliczając dochód do ustalenia zaliczki za grudzień, obowiązany jestem uwzględnić wartość spisu z natury na początek i koniec roku?

Spisów z natury nie uwzględnia się przy obliczaniu dochodu do ustalenia zaliczki za grudzień.

Dochód do ustalenia zaliczki za grudzień 2012 r. podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia 2013 r. przypada w niedzielę) nie powinien uwzględniać wartości spisu z natury na dzień 1 stycznia 2012 r. i 31 grudnia 2012 r.

Inaczej jest, gdy podatnik sporządza spisy z natury za kolejne miesiące roku podatkowego, w tym także za grudzień. Sytuację taką rozstrzygaliśmy w odpowiedzi na poprzednie pytanie.


4) U podatnika CIT rok podatkowy rozpoczął się 1 listopada 2011 r. i trwa do 31 grudnia 2012 r. W jaki sposób podatnik ten powinien ustalić zaliczkę na podatek za grudzień 2012 r., tj. ostatni miesiąc roku podatkowego?

Podatnik, którego rok podatkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2012 r., zaliczkę na podatek za grudzień 2012 r. powinien wpłacić w wysokości zaliczki należnej za listopad, w terminie do 20 grudnia 2012 r.

Podatnicy, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, stosują nowe zasady opłacania zaliczek na podatek począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2011 r.

Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2012 r. i kończy się 31 grudnia 2012 r., zaliczkę za ostatni miesiąc tego roku zapłacą według starych zasad. Podatnik jest więc obowiązany do uiszczania zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni, do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego. Oznacza to, że zaliczkę za grudzień podatnik powinien zapłacić do 20 grudnia 2012 r. w wysokości zaliczki listopadowej.


5) Jestem podatnikiem PIT. Chcę uniknąć płacenia zaliczki na podatek za grudzień 2012 r. W tym celu mam zamiar złożyć zeznanie roczne przed upływem terminu do wpłaty tej zaliczki. Czy na zapłacenie wynikającej z tego zeznania kwoty podatku mam czas do 30 kwietnia 2013 r.?

Niepłacenie zaliczki na podatek za ostatni miesiąc roku podatkowego możliwe jest, jeśli podatnik przed upływem terminu do płacenia tej zaliczki złoży zeznanie roczne i zapłaci wynikający z niego podatek. Z zapłatą podatku nie można więc czekać do 30 kwietnia 2013 r.

Generalnie podatnicy PIT są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Także w tym terminie podatnicy są obowiązani do wpłacenia różnicy między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników. Zasady te wynikają z art. 45 ust. 1 i 4 updof.

Przesłanką zwalniającą z obowiązku płacenia zaliczki na podatek za ostatni miesiąc roku podatkowego jest złożenie zeznania rocznego i zapłata wynikającego z niego podatku przed upływem terminu przewidzianego do wpłaty tej zaliczki, tj. do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia 2013 r. przypada w niedzielę). Oznacza to, że podatnik nie może zwlekać z zapłatą podatku do 30 kwietnia 2013 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60