Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Kwota zmniejszająca podatek - pytania i odpowiedzi
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kwota zmniejszająca podatek - pytania i odpowiedzi

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (330) z dnia 20.09.2012

Płatnik (zakład pracy) obowiązany jest obliczać i pobierać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez ten zakład pracy.

Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy określone zostały w art. 32 updof. W myśl art. 32 ust. 3 updof, zaliczkę na podatek zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. W 2012 r. kwota ta wynosi 46,33 zł.

Przy czym dokonywanie omawianego zmniejszenia możliwe jest dopiero po złożeniu przez pracownika oświadczenia PIT-2, w którym stwierdzi, że:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 updof,

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Oświadczenie to powinno być złożone przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.

Pytania i odpowiedzi

1) Czy oświadczenie PIT-2 pracownicy powinni składać co roku?

Pracownicy nie muszą co roku składać oświadczenia PIT-2.

Oświadczenie to złożone przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym, jest ważne przez pozostały okres zatrudnienia, o ile stan faktyczny wynikający ze złożonego oświadczenia nie ulegnie zmianie. Przy czym to pracownik powinien powiadomić zakład pracy o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia.

2) Zatrudniłem pracownika, który nie chce złożyć oświadczenia PIT-2, mimo że nie osiąga innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Czy wobec tego powinienem przy obliczaniu zaliczki na podatek uwzględniać mu kwotę zmniejszającą podatek?

W tym przypadku płatnik nie powinien uwzględniać kwoty zmniejszającej podatek.

Złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 nie jest obowiązkowe. Jeżeli pracownik nie złoży tego oświadczenia, pracodawca oblicza zaliczkę na podatek nieuwzględniając omawianego zmniejszenia.

3) Czy pracownik prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym może korzystać z kwoty zmniejszającej podatek?

Prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym nie stanowi przeszkody do stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy.

Zakład pracy ma prawo pomniejszyć zaliczkę na podatek o kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożył zakładowi pracy oświadczenie PIT-2, w którym stwierdził, że m.in. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 updof. Chodzi tu o dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną 19% podatkiem liniowym, opłaca podatek dochodowy według zasad przewidzianych w art. 30c updof. Nie stosuje więc kwoty zmniejszającej podatek.

Kwotę tę może zatem mieć uwzględnioną przy obliczaniu zaliczki na podatek ze stosunku pracy.

4) W listopadzie 2011 r. zatrudniliśmy pracownika, który był równocześnie zatrudniony w innym zakładzie pracy, w którym złożył oświadczenie PIT-2. Z końcem sierpnia 2012 r. ustał stosunek pracy pracownika w tym zakładzie pracy. W związku z tym, we wrześniu 2012 r. pracownik złożył nam oświadczenie PIT-2. Czy w takiej sytuacji mamy prawo od września 2012 r. pomniejszać zaliczkę na podatek o kwotę zmniejszającą podatek?

Nie. Złożenie oświadczenia PIT- 2 po pierwszej wypłacie wynagrodzenia w roku podatkowym jest bezskuteczne.

Zastosowanie przez płatnika zmniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jest uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia PIT-2. Przy czym musi być ono złożone przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.

Oświadczenie złożone po dacie wypłaty pierwszego wynagrodzenia nie upoważnia płatnika do pomniejszania zaliczki na podatek w tym roku podatkowym o wymienioną kwotę.

Jeżeli więc u obecnego pracodawcy miała już miejsce wypłata pierwszego wynagrodzenia, to złożenie PIT-2 jest bezzasadne nawet wtedy, gdy ustał już stosunek pracy w innym zakładzie pracy, który do tej pory stosował kwotę zmniejszającą podatek.

5) W sierpniu 2012 r. dokonaliśmy dwóch wypłat wynagrodzeń, tj. 2 sierpnia 2012 r. wypłaciliśmy wynagrodzenia za lipiec i 31 sierpnia 2012 r. - wynagrodzenie za sierpień. Czy wyliczając zaliczkę na podatek od każdej wypłaty wynagrodzenia powinniśmy zastosować kwotę zmniejszającą podatek?

W każdym miesiącu, w którym pracownik uzyskał przychody ze stosunku pracy, płatnik może mu zastosować jedną kwotę zmniejszającą podatek.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują możliwości zmniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę wyższą niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zatem kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek płatnik obowiązany jest stosować w skali miesiąca w pojedynczej wysokości.

6) Czy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może złożyć PIT-2?

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może złożyć PIT-2.

Mimo iż świadczenie przedemerytalne jest wypłacane przez ZUS, to nie jest ono równoznaczne z otrzymywaniem emerytury lub renty.

W oświadczeniu PIT-2 zostały wymienione rodzaje przychodów pozbawiających podatnika prawa do stosowania przez płatnika kwoty zmniejszającej podatek. Wśród tych przychodów nie wymieniono świadczenia przedemerytalnego.

Podatnik otrzymujący świadczenie przedemerytalne uprawniony jest zatem do złożenia pracodawcy oświadczenia PIT-2.

7) Zatrudniam pracownika na niepełny etat. Kwota zmniejszająca podatek jest wyższa od wyliczonej zaliczki na podatek. Czy w związku tym powinnam stosować kwotę zmniejszającą podatek?

Gdy zaliczka na podatek jest niższa od kwoty zmniejszającej podatek, wówczas kwotę tę należy obniżyć do wysokości zaliczki na podatek.

Gdy wynagrodzenie pracownika ze stosunku pracy jest na tyle niskie, że obliczona zaliczka na podatek przed potrąceniem kwoty zmniejszającej podatek jest niższa od tej kwoty, kwota zmniejszająca podatek podlega obniżeniu do wysokości obliczonej zaliczki.

Odliczenia pełnej kwoty zmniejszającej podatek pracownik dokona w zeznaniu rocznym.

8) Zatrudniłem pracownika, który jest jednocześnie zatrudniony w innym zakładzie pracy. Czy pracownik ten może mnie także upoważnić do pomniejszania zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek?

Pomniejszenia miesięcznej zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek może dokonywać tylko jeden pracodawca.

W art. 32 ust. 3 pkt 5 updof ustawodawca zastrzegł, że pracownik powinien wskazać, w oświadczeniu PIT-2 złożonym przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia w roku podatkowym, zakład pracy, który upoważnia do stosowania omawianego zmniejszenia. Nieprawidłowe jest uwzględnianie kwoty zmniejszającej podatek przez dwóch pracodawców jednocześnie.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60