Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Bilans 2013  »  Pozostałe zagadnienia  »   Przeksięgowanie wyniku finansowego za rok ubiegły w jednostce budżetowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przeksięgowanie wyniku finansowego za rok ubiegły w jednostce budżetowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (351) z dnia 1.08.2013

W jaki sposób przenieść wynik finansowy za rok ubiegły z konta 860 na fundusz jednostki? Kiedy dokonać tego przeksięgowania?

Wynik finansowy jednostki ustalony na koncie 860 przenosi się w roku następnym na konto 800, zapisem:

   1) w przypadku dodatniego wyniku finansowego (zysku):
      - Wn konto 860 "Wynik finansowy",
      - Ma konto 800 "Fundusz jednostki",
   2) w przypadku ujemnego wyniku finansowego (straty):
      - Wn konto 800 "Fundusz jednostki",
      - Ma konto 860 "Wynik finansowy".

Powyższe wynika z opisu konta 860 "Wynik finansowy" zamieszczonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289).

Obecnie takie przeksięgowanie nie musi następować pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego. Obowiązek ten usunięto rozporządzeniem zmieniającym z dnia 19 stycznia 2012 r.

Naszym zdaniem, przeksięgowanie wyniku finansowego za rok ubiegły powinno nastąpić nie wcześniej niż po ostatecznym zamknięciu ksiąg rachunkowych za ten rok (w księgach roku następnego).

Warto przy tym przypomnieć, iż ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki powinno nastąpić do 30 kwietnia roku następnego, a w jednostkach, których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy (§ 18 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej). Po tym dniu jednostka nie ma już możliwości wprowadzania zmian do ksiąg rachunkowych dotyczących roku, którego sporządzone sprawozdanie finansowe dotyczy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60