Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Bilans 2013  »  Badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego  »   Ogłaszanie sprawozdań finansowych instytucji kultury
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ogłaszanie sprawozdań finansowych instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (352) z dnia 20.08.2013

Prowadzimy działalność kulturalną w formie organizacyjno-prawnej jaką jest instytucja kultury (teatr). Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji kultury przy urzędzie marszałkowskim. Czy podlegamy obowiązkowi ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

Do instytucji kultury nie mają zastosowania przepisy art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Kierownik tej jednostki zobowiązany jest więc do złożenia do ogłoszenia w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy" dokumentów wymienionych w art. 70 tej ustawy.

Zasady działania i tworzenia instytucji kultury regulują przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406). Z przepisów art. 8 tej ustawy wynika, że ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Z kolei jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym (art. 9 ust. 1 i 2 ww. ustawy). Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i rozpoczynają działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora (podmiot tworzący instytucje kultury). Na podstawie art. 9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych, instytucje kultury zaliczane są do jednostek sektora finansów publicznych.

Jednocześnie instytucje kultury jako jednostki posiadające osobowość prawną zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem specyfiki ich działalności wynikającej z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym kwestię obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych jednostek regulują przepisy art. 70 ustawy o rachunkowości. Stanowią one, że kierownik jednostki, o której mowa w art. 64, do której nie ma zastosowania art. 69, jest obowiązany złożyć do ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60