Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Bilans 2013  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Prezentacja w sprawozdaniu finansowym skorygowanego VAT z tytułu ulgi na ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym skorygowanego VAT z tytułu ulgi na złe długi

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (354) z dnia 20.09.2013

Korektę VAT naliczonego i należnego z tytułu "ulgi na złe długi" księgujemy poprzez konto "Rozliczenia międzyokresowe". Mamy salda po obu stronach konta 65, wynikające z VAT naliczonego i należnego. Jak je wykazać w bilansie?

Przypominamy, iż w świetle w art. 89a ustawy o VAT, podatnik może skorygować - przy spełnieniu określonych w tym przepisie warunków - podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się w tym przypadku za uprawdopodobnioną, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze. Korekta VAT należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że od dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

W odniesieniu do VAT naliczonego na podstawie art. 89b ustawy o VAT, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Powyższych zasad nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. W przypadku częściowego uregulowania należności, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, iż pytająca jednostka dokonuje korekty VAT (naliczonego i należnego) za pośrednictwem konta 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe". W związku z tym w sprawozdaniu finansowym powinna wykazać w tzw. "szyku rozwartym":

1) saldo Wn konta 65, czyli VAT naliczony, który w terminie późniejszym będzie odliczony od VAT należnego - w aktywach bilansu w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe",

2) saldo Ma konta 65, czyli VAT należny (staje się niewymagalny) od transakcji, w sytuacji której nieściągalność wierzytelności z tego tytułu została uprawdopodobniona - w pasywach bilansu w pozycji B.IV.2. "Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe".

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostki mają obowiązek przestrzegania nadrzędnych zasad rachunkowości. Jedną z takich zasad, mających zastosowanie w tej sytuacji, jest zasada indywidualnej wyceny (art. 7 ust. 3). W myśl jej postanowień, nie można kompensować ze sobą (saldować) wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych. Dlatego też prezentacja powyższych sald powinna być oddzielna; ma to także służyć przedstawieniu rzetelnie i jasno sytuacji majątkowej i finansowej danej jednostki. W tym celu powinna być także odpowiednio rozbudowana ewidencja analityczna do konta 65.

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60