Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Bilans 2013  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena lokat na dzień bilansowy i prezentacja w bilansie
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena lokat na dzień bilansowy i prezentacja w bilansie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (353) z dnia 1.09.2013

Według przepisów ustawy o rachunkowości lokaty bankowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości nominalnej, to znaczy wraz ze skapitalizowanymi odsetkami.

W przypadku lokat, których termin rozwiązania nastąpi po dniu bilansowym, jednostka powinna naliczyć odsetki na dzień bilansowy we własnym zakresie. Odsetki od lokat, które nie są jeszcze wymagalne, ustalone za okres od dnia zawarcia umowy z bankiem do dnia bilansowego można ująć zapisem:

      - Wn konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe"
         lub 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe",
      - Ma konto 75-0/2 "Przychody finansowe z tytułu odsetek".

W następnym roku obrotowym, w dacie dopisania przez bank odsetek do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym lokaty, można wystornować zapis dokonany na dzień bilansowy, najlepiej stornem czerwonym (zapisy ujemne), czyli Wn konto 65-1 lub 14, Ma konto 75-0/2 (kwoty z minusem). Następnie do przychodów zalicza się całą kwotę odsetek dopisanych przez bank za okres trwania lokaty zapisem:

      - Wn konto 13-5/1 "Rachunek lokat terminowych" lub 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 75-0/2 "Przychody finansowe z tytułu odsetek".

Przykład

I. Założenia:

Na dzień likwidacji lokaty bank doliczył odsetki do środków zgromadzonych na rachunku lokaty w wysokości: 5.200 zł. Wartość lokaty w chwili założenia, tzn. w listopadzie 2012 r. wynosiła: 250.000 zł, a odsetki naliczone przez jednostkę na dzień bilansowy wynosiły: 3.450 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - naliczone przez bank odsetki do lokaty na dzień jej likwidacji 5.200 zł 13-5/1 75-0/2
2. PK - storno czerwone odsetek naliczonych na dzień bilansowy (3.450 zł) 65-1 75-0/2
3. WB - likwidacja rachunku lokaty terminowej 255.200 zł 13-0 13-5/1

III. Księgowania:

Wycena lokat

Innym sposobem rozliczenia odsetek od lokat jest dokonanie następujących zapisów:

   a) kwota odsetek naliczona przez bank w dacie wygaśnięcia (likwidacji) lokaty:
      - Wn konto 13-5/1 "Rachunek lokat terminowych"
         lub 13-0 "Rachunek bieżący",
   b) wyksięgowanie odsetek naliczonych przez jednostkę na dzień bilansowy:
      - Ma konto 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe"
         lub 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe",
   c) różnica pomiędzy odsetkami doliczonymi przez bank,
       a zarachowanymi przez jednostkę na dzień bilansowy:
      - Ma konto 75-0/2 "Przychody finansowe z tytułu odsetek".

Lokaty terminowe wykazuje się w aktywach bilansu, w zależności od tego na jaki okres zostały założone, odpowiednio w pozycji:

a) A.IV.3 lit. a lub b - "Inne długoterminowe aktywa finansowe", gdy lokatę założono na okres dłuższy niż 12 miesięcy,

b) B.III.1 lit. a lub b - "Inne krótkoterminowe aktywa finansowe", gdy lokatę założono na okres od 3 miesięcy do 12 miesięcy,

c) B.III.1 lit. c - "Inne środki pieniężne", gdy lokatę założono na okres do 3 miesięcy.

Odsetki od lokat terminowych ustalone do dnia bilansowego, które nie stanowią jeszcze należności jednostki, wykazuje się w aktywach bilansu łącznie z lokatą, odpowiednio w pozycjach, do których zakwalifikowano lokatę - niezależnie od sposobu ujęcia tych odsetek w księgach (na koncie 65-1 lub 14).

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60