Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Bilans 2013  »  Inwentaryzacja  »   Sposób inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sposób inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (355) z dnia 1.10.2013

Czy wartości niematerialne i prawne wpisuje się w arkuszach spisu z natury?

Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych przeprowadza się drogą weryfikacji, a nie spisu z natury.

Co do zasady wartości niematerialne i prawne inwentaryzuje się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, przy czym odbywa się to drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości).

Weryfikacja przeprowadzana jest najczęściej przez pracowników księgowości i polega na stwierdzeniu czy określony składnik aktywów istnieje na dzień bilansowy, czy jego wartość jest realna lub czy nastąpiła utrata jego wartości. W praktyce polega ona między innymi na wykonaniu następujących czynności:

1) sprawdzeniu czy dane tytuły (np. programy komputerowe, prawa majątkowe) istnieją i są wykorzystywane w prowadzonej działalności,

2) porównaniu czy saldo z bilansu otwarcia jest zgodne z zestawieniem obrotów i sald sporządzonym na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,

3) analizie zapisów dotyczących zakupu bądź likwidacji (kwoty zwiększające i zmniejszające wartość poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych) pod kątem ich kompletności, prawidłowości zakwalifikowania i ich porównaniu z właściwymi dokumentami stanowiącymi podstawę dokonanych zapisów (np. fakturami zakupu, protokółami likwidacji, korespondencją),

4) sprawdzeniu prawidłowości i terminowości dokonanych odpisów amortyzacyjnych,

5) ocenie czy składnik aktywów będzie wykorzystywany przez jednostkę w przyszłym roku bądź czy ma miejsce trwała utrata wartości uzasadniająca dokonanie odpisu aktualizującego wartość.

Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji powinno zostać udokumentowane protokołem weryfikacji oraz odpowiednią adnotacją o przeprowadzonej inwentaryzacji na wydrukach poszczególnych kont. Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji może odnosić się tylko do jednego konta, zespołu kont lub też wszystkich sald kont poddanych weryfikacji. W protokole wskazane jest opisać jakie konta podlegały weryfikacji, podać numery tych kont, salda wynikające z ksiąg rachunkowych przed weryfikacją oraz stan ustalony w wyniku weryfikacji, a także ewentualnie powstałe różnice podlegające odpisaniu. Protokół podpisuje zespół weryfikujący, osoba odpowiedzialna za stan konta (kont) oraz główny księgowy.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60