Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (341) z dnia 1.03.2013
1. Zasady funkcjonowania konta 800 "Fundusz jednostki"

W oparciu o zapisy jakich kont sporządza się zestawienie zmian w funduszu jednostki?

Źródłem danych, potrzebnych do sporządzenia zestawienia zmian w funduszu jednostki, są zapisy dokonywane na koncie 800 "Fundusz jednostki". Zmniejszenia funduszu powinny przy tym odpowiadać zapisom po stronie Wn tego konta, a zwiększenia funduszu - zapisom po stronie Ma.

Zasady funkcjonowania konta 800 "Fundusz jednostki" zostały opisane w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz. 861 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej.

Konto 800 "Fundusz jednostki"
Strona Wn Strona Ma
1. Przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860
2. Przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222
3. Przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810
4. Różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych
5. Wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie
6. Wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek
7. Wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia
8. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Ma konta 760
1. Przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860
2. Przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223
3. Przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków środków europejskich z konta 227
4. Okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z konta 228
5. Wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji
6. Różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych
7. Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie
8. Wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek
9. Wartość objętych akcji i udziałów
10. Wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia

2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2012 r. według nowego wzoru

Jakie zmiany wprowadzono do wzoru zestawienia zmian w funduszu sporządzanego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe w porównaniu z wcześniej obowiązującym wzorem?

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2012 r. jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są sporządzić według nowego wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej.

Wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z dnia 19 stycznia 2012 r. zmiany do tego zestawienia polegają na nadaniu nowych nazw niektórym jego pozycjom. Zmiany te przedstawiono w poniższej tabeli.

Fragment zestawienia zmian w funduszu jednostki obowiązujący w roku ubiegłym (za 2011 r.) Fragment zestawienia zmian w funduszu jednostki obowiązujący w roku bieżącym (za 2012 r.)
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) (…)
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) (…)
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej (…)
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich (…)
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek (…)
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek (…)
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (…)
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) (…)
2.5. Aktualizacja środków trwałych
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek (…)
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek (…)
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych

Dodano ponadto możliwość umieszczania (prezentacji) informacji uzupełniających istotnych dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej jednostki - poprzez wydzielenie specjalnego miejsca pod formularzem.


W której pozycji zestawienia zmian w funduszu za 2012 r. (sporządzanego według nowego wzoru) należy prezentować wartość nieodpłatnie otrzymanych wartości niematerialnych i prawnych?

Sporządzając zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2012 r. wartość nieodpłatnie otrzymanych wartości niematerialnych i prawnych (ujmowanych na koncie 020 "Wartości niematerialne i prawne") wykazać należy w pozycji 1.6. "Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne".

Wcześniej wykazywano ją w pozycji 1.10. "Inne zwiększenia". Pozycja 1.6. zestawienia zmian w funduszu w brzmieniu obowiązującym przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2011 nie obejmowała wartości niematerialnych i prawnych. Wykazywało się w niej jedynie wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, ujmowanych na koncie 011 i inwestycji (środków trwałych w budowie), ewidencjonowanych na koncie 080.


Czy zmianie uległa również prezentacja wartości netto sprzedanych lub nieodpłatnie przekazanych wartości niematerialnych i prawnych?

Tak. Wartość netto (nieumorzona) sprzedanych lub nieodpłatnie przekazanych wartości niematerialnych i prawnych - począwszy od 2012 r. - wykazywana jest w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji 2.6. "Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych".

Wartość tych składników majątku wykazywano wcześniej w pozycji 2.9. "Inne zmniejszenia". Pozycja 2.6. w brzmieniu obowiązującym przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2011 nie obejmowała bowiem wartości niematerialnych i prawnych. Wykazywało się w niej jedynie wartość sprzedanych lub nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, ujmowanych na koncie 011 i inwestycji (środków trwałych w budowie), ewidencjonowanych na koncie 080.


Co należy wykazać jako inne zwiększenia i inne zmniejszenia funduszu?

W pozycji 1.10. "Inne zwiększenia" wykazuje się zwiększenia funduszu, które nastąpiły w ciągu okresu sprawozdawczego, nieujęte w pozycjach od 1.1. do 1.9. Może to być m.in.:

 • wartość zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki europejskie, przenoszonych na fundusz okresowo lub rocznie (w państwowych jednostkach budżetowych),
   
 • wartość nieodpłatnie otrzymanych dóbr kultury.

Natomiast w pozycji 2.9. "Inne zmniejszenia" wykazuje się zmniejszenia funduszu jednostki, które nastąpiły w ciągu okresu sprawozdawczego, a nie zostały wykazane w pozycjach od 2.1. do 2.8. Mogą to być m.in.:

 • wartość sprzedanych lub nieodpłatnie przekazanych dóbr kultury,
   
 • odpisane koszty zaniechanych inwestycji (środków trwałych w budowie),
   
 • wartość nieumorzona podstawowych środków trwałych wycofanych z używania na skutek zużycia, zniszczenia bądź utraty przydatności,
   
 • wartość nieumorzona podstawowych środków trwałych uznanych za niedobory niezawinione,
   
 • równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne.

Sposób sporządzenia zestawienia zmian w funduszu jednostki według nowego wzoru przedstawiono na przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

1. Operacje zaewidencjonowane w księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego w korespondencji z kontem 800 oraz salda kont mające wpływ na sporządzane zestawienie zmian w funduszu jednostki, przedstawiały się następująco:

Treść operacji i ewidencja księgowa 2011 r.
(w zł)
2012 r.
(w zł)
Zysk roku ubiegłego ( Wn konto 860, Ma konto 800) 67.200 22.000
Nadwyżka środków obrotowych roku ubiegłego (Wn konto 800, Ma konto 820) 15.000 30.000
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (Wn konto 011, Ma konto 800) 42.000 64.000
Nieodpłatnie otrzymane wartości niematerialne i prawne (Wn konto 020, Ma konto 800) - 5.000
Wartość nieumorzona nieodpłatnie przekazanej wartości niematerialnej i prawnej (Wn konto 800, Ma konto 020) - 2.500
Środki otrzymane na finansowanie inwestycji (Wn konto 131, Ma konto 800) 107.300 128.600
Równowartość inwestycji sfinansowanych z własnych środków (Wn konto 740, Ma konto 800) 39.500 33.200
Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie (Wn konto 800, Ma konto 760) - 57.100
Nadwyżka środków obrotowych roku bieżącego (saldo Wn konta 820) 30.000 48.000
Wynik finansowy bieżącego roku (saldo Ma konta 860) 22.000 79.000

2. Stan konta 800 na początek 2011 r. wynosił: 480.000 zł, a na koniec 2011 r. wynosił: 721.000 zł - kwota ta stanowiła jednocześnie saldo początkowe tego konta na początek 2012 r. Natomiast na koniec 2012 r. saldo końcowe konta 800 wyniosło: 884.200 zł.

II. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2012 r.:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

sporządzone na dzień
31 grudnia 2012 r.
Adresat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer identyfikacyjny REGON
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wysłać bez pisma przewodniego
  Stan na koniec
roku poprzedniego
Stan na koniec
roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 480.000 721.000
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 256.000 252.800
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 67.200 22.000
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe    
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich    
1.4. Środki na inwestycje 146.800 161.800
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych    
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 42.000 69.000
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek    
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia    
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący    
1.10. Inne zwiększenia    
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 15.000 89.600
2.1. Strata za rok ubiegły    
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe    
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 15.000 30.000
2.4. Dotacje i środki na inwestycje    
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych    
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych   2.500
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek    
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia    
2.9. Inne zmniejszenia   57.100
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 721.000 884.200
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) 22.000 79.000
1. zysk netto (+) 22.000 79.000
2. strata netto (-)    
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych 30.000 48.000
V. Fundusz (II +, - III - IV) 713.000 915.200

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(główny księgowy) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(rok, miesiąc, dzień) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kierownik jednostki)

III. Objaśnienia do zestawienia zmian w funduszu jednostki:

1. Ustalenie środków na inwestycje (poz. 1.4 zestawienia):

a) stan środków na inwestycje na koniec 2011 r.:

107.300 zł (środki otrzymane na finansowanie inwestycji) + 39.500 zł (równowartość inwestycji sfinansowanych z własnych środków) = 146.800 zł,

b) stan środków na inwestycje na koniec 2012 r.:

128.600 zł (środki otrzymane na finansowanie inwestycji) + 33.200 zł (równowartość inwestycji sfinansowanych z własnych środków) = 161.800 zł.

2. Stan nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2012 r. (poz. 1.6 zestawienia):

64.000 zł (nieodpłatnie otrzymane środki trwałe) + 5.000 zł (nieodpłatnie otrzymane wartości niematerialne i prawne) = 69.000 zł.


Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60