Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Ochrona ze względu na wiek przedemerytalny
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ochrona ze względu na wiek przedemerytalny

Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (334) z dnia 10.02.2013

Pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem stosunku pracy w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku, w którym może przejść na emeryturę, z tym że wiek ten od 1 stycznia 2013 r. jest stopniowo podwyższany, aż docelowo wyniesie 67 lat.

Reforma emerytalna nie zmieniła zasad ochrony zatrudnienia pracowników w wieku przedemerytalnym. Określający tę ochronę art. 39 K.p. obowiązuje nadal w dotychczasowym brzmieniu i odwołuje się do wieku emerytalnego, uprawniającego do przejścia na emeryturę na podstawie ustawy emerytalnej. Zatem zgodnie z powołaną normą, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.


Uwaga!
W odniesieniu do pracowników, dla których nabycie prawa do emerytury jest uzależnione wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego (bez konieczności wykazania okresów podlegania ubezpieczeniu) doniosłość prawną traci określony w art. 39 K.p. warunek polegający na tym, że okres zatrudnienia, w którym pracownik korzysta z ochrony przedemerytalnej powinien umożliwiać mu uzyskanie prawa do emerytury z jego osiągnięciem. Ochrona przedemerytalna tych pracowników jest bowiem uzależniona wyłącznie od ich wieku, a okres zatrudnienia nie ma wpływu na prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, lecz tylko na ich wysokość. Takie stanowisko zajął Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 27 maja 2010 r. (znak: GPP-426-4560-32-1/10/PE/RP).

Aktualnie ochroną przed wypowiedzeniem są objęte pracownice między 56 a 60 rokiem życia i pracownicy pomiędzy 61 a 65 rokiem życia. Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 637) docelowo ochroną będą objęte osoby w wieku od 63 do 67 lat.

Ważne: Pracownicy, którzy w dniu 1 stycznia 2013 r. są objęci ochroną wynikającą z art. 39 K.p. lub osoby, które mogłyby być nią objęte, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy - są objęci tą ochroną przez czas do osiągnięcia "nowego" wieku emerytalnego.

Oznacza to w praktyce, że osoby chronione w dniu 1 stycznia 2013 r. (czyli kobiety urodzone w latach 1953-1956 oraz mężczyźni urodzeni w latach 1948-1951) będą korzystały z ochrony aż do osiągnięcia "podwyższonego" wieku uprawniającego do emerytury nawet, jeśli potrwa to dłużej niż 4 lata.

Wypowiedzenie umowy pracownikowi w wieku przedemerytalnym jest dopuszczalne w razie likwidacji pracodawcy lub ogłoszenia jego upadłości (art. 411 § 1 K.p.). Ponadto stosowanie art. 39 K.p. jest wyłączone - zgodnie z art. 40 K.p. - w razie uzyskania przez pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60