Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Obliczanie zasiłku macierzyńskiego, do którego prawo powstało po ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obliczanie zasiłku macierzyńskiego, do którego prawo powstało po długotrwałej chorobie

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (320) z dnia 10.07.2012

1) Pracownica bezpośrednio przed porodem korzystała z zasiłku chorobowego, a następnie pobierała świadczenie rehabilitacyjne. Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które zostało przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. W sytuacji gdy po zasiłku chorobowym było wypłacane świadczenie rehabilitacyjne, a podstawa wymiaru tego świadczenia podlegała waloryzacji, to jako podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się kwotę zwaloryzowaną.

Wysokość podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego oblicza się na takich samych zasadach, jak zasiłku chorobowego. Stanowi ją przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku (art. 36 w związku z art. 47 ustawy zasiłkowej).

Jeżeli prawo do zasiłku powstało przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, to podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. W sytuacji gdy bezpośrednio przed porodem pracownica pobierała zasiłek chorobowy (ewentualnie także świadczenie rehabilitacyjne), to nie ustala się nowej podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Ważne: Nie ustala się nowej podstawy wymiaru zasiłku, jeśli pomiędzy okresami pobierania zasiłków (także różnego rodzaju) wystąpi przerwa trwająca krócej niż 3 miesiące kalendarzowe (art. 43 ustawy zasiłkowej).

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, pomiędzy poszczególnymi okresami pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, a następnie zasiłku macierzyńskiego nie występowały przerwy. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi więc kwota przyjęta jako podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego.

  Przykład  

Pracownica urodziła dziecko w dniu 21 czerwca 2012 r. Przed porodem, w okresie od 26 stycznia do 26 lipca 2011 r. wykorzystała 182 dni okresu zasiłkowego, a następnie przez 11 miesięcy pobierała świadczenie rehabilitacyjne (od 27 lipca 2011 r. do 20 czerwca 2012 r.).

Podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownicy za okres od stycznia do grudnia 2010 r. w wysokości 2.194,83 zł. Ponieważ pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego przypadał w III kwartale 2011 r., podstawa wymiaru zasiłku chorobowego została zwaloryzowana o 108,2% i wynosiła 2.374,81 zł (2.194,83 zł x 108,2%).

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, do którego pracownica nabyła prawo od 21 czerwca 2012 r. stanowi kwota 2.374,81 zł.

2) Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego w sytuacji, o której mowa w pierwszym pytaniu, jeśli pracownica otrzymuje dodatek stażowy, do którego zachowuje prawo w okresach pobierania świadczeń za czas choroby, a który ulega zmniejszeniu za okresy urlopu macierzyńskiego?

W takim przypadku podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego ulega odpowiedniemu przeliczeniu. Polega to na wliczeniu do podstawy wymiaru zasiłku kwot dodatku stażowego wypłaconych za miesiące, za które wynagrodzenie zostało przyjęte do obliczenia tej podstawy. Jeżeli wcześniejsza podstawa wymiaru świadczenia była zwaloryzowana, to po jej przeliczeniu należy dokonać waloryzacji.

  Przykład  

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu, z tym że pracownica za okres od stycznia do grudnia 2010 r. otrzymała dodatek stażowy w przeciętnej wysokości 230,46 zł (kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownicę). Przeliczona podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wyniosła 2.425,29 zł (2.194,83 zł + 230,46 zł).

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego po świadczeniu rehabilitacyjnym wynosi 2.624,16 zł, tj. 2.425,29 zł x 108,2%.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60