Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Zmniejszenie zasiłku za czas pobytu w szpitalu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmniejszenie zasiłku za czas pobytu w szpitalu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (318) z dnia 10.06.2012

1) Pracownik od połowy maja 2012 r. przebywa w szpitalu. Do dnia wypłaty wynagrodzenia za maj br. dostarczył tylko zaświadczenie o dacie przyjęcia do szpitala i okresie przewidywanego pobytu (około 3 tygodnie). Czy pomimo braku zaświadczenia ZUS ZLA należało wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy?

Nie. Prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego przysługuje pracownikowi wyłącznie za okres niezdolności do pracy udokumentowanej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. W przypadku gdy do dnia sporządzenia listy wypłat pracownik nie dostarczy właściwego dokumentu, to za dni nieobecności w pracy nie przysługuje mu żadne ze świadczeń chorobowych, nawet wówczas, gdy pobyt w szpitalu został potwierdzony zaświadczeniem wystawionym przez szpital.

Dowodem do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego, także za okres pobytu w szpitalu jest zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA (art. 53 ustawy zasiłkowej).

W sytuacji gdy niezdolność do pracy przypada na pobyt w szpitalu, to zaświadczenie lekarskie za ten okres wystawia się nie później niż w dniu wypisania ze szpitala. Jeżeli jednak pobyt w szpitalu trwa dłużej niż 14 dni, to lekarz jest obowiązany - w celu umożliwienia wypłaty świadczenia chorobowego - do wystawiania zaświadczenia ZUS ZLA co 14 dni.

Ważne: Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu jest wypłacany w wysokości 70% podstawy jego wymiaru (za wyjątkiem przypadków, gdy pracownik co najmniej w roku poprzedzającym ukończył 50 lat, a pobyt w szpitalu przypada na okres od 15 do 33 dnia choroby w roku kalendarzowym).

  Przykład  

Pracownik w wieku 51 lat przebywa w szpitalu od 8 maja do 12 czerwca 2012 r. (36 dni). Za okres choroby nabył prawo do:

 • wynagrodzenia chorobowego od 8 do 21 maja 2012 r. (14 dni) w wysokości 80% podstawy wymiaru,
   
 • zasiłku chorobowego od 22 maja do 9 czerwca 2012 r. (19 dni) w wysokości 80% podstawy wymiaru - jest to okres od 15 do 33 dnia choroby trwającej w roku kalendarzowym przypadającej na pobyt w szpitalu,
   
 • zasiłku chorobowego od 10 do 12 czerwca 2012 r. (3 dni) w wysokości 70% podstawy wymiaru (okres niezdolności do pracy po upływie 33 dnia choroby trwającej w roku kalendarzowym przypadający na pobyt w szpitalu).

Po dostarczeniu przez pracownika właściwego zaświadczenia lekarskiego należy, w najbliższym terminie płatności wynagrodzeń, dokonać wypłaty odpowiedniego świadczenia (wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego). Nieprzedłożenie przez pracownika zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA może zostać uznane jako nieobecność usprawiedliwiona, za którą nie przysługują żadne świadczenia.

2) Czy w takim razie po dostarczeniu przez pracownika zwolnienia lekarskiego należy obniżyć wysokość świadczeń za czas choroby?

Nie, jeśli zaświadczenie ZUS ZLA zostanie dostarczone w terminie 7 dni licząc od daty jego wystawienia.

Niedopełnienie obowiązku dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA w terminie 7 dni od daty jego otrzymania przez pracownika powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej tym zaświadczeniem niezdolności do pracy do dnia jego dostarczenia. Za datę otrzymania zaświadczenia lekarskiego przyjmuje się datę jego wystawienia przez lekarza, o ile pracownik udowodni, że otrzymał je w terminie późniejszym. Dostarczenie zaświadczenia po upływie tego terminu spowoduje, ze pracodawca będzie zobowiązany do obniżenia jedynie wysokości zasiłku chorobowego. Wysokość wynagrodzenia za czas choroby nie podlega bowiem obniżeniu z tytułu nieterminowego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby (art. 92 § 3 pkt 1 K.p.).

W praktyce zaświadczenie lekarskie za okres pobytu w szpitalu jest wystawiane w dniu wyjścia ze szpitala (jeśli pobyt w szpitalu nie przekroczył 14 dni). W związku z tym termin na jego dostarczenie pracodawcy biegnie od następnego dnia.

  Przykład  

Pracownik w dniu 6 czerwca 2012 r. dostarczył zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA wystawione przez szpital 28 maja 2012 r. na okres od 14 do 28 maja 2012 r. (15 dni). Cały okres orzeczonej tym zaświadczeniem niezdolności do pracy przypadał na pobyt w szpitalu. Za okres od 14 do 25 maja 2012 r. (12 dni) pracownik zachował prawo do wynagrodzenia, natomiast za pozostały okres choroby nabył prawo do zasiłku chorobowego. Termin 7 dni na dostarczenie zaświadczenia upłynął 4 czerwca 2012 r. Ponieważ zaświadczenie lekarskie nie zostało dostarczone w wyznaczonym terminie, pracownik otrzymał:

 • wynagrodzenie chorobowe od 14 do 25 maja 2012 r. w wysokości 80% podstawy wymiaru,
   
 • zasiłek chorobowy od 26 do 28 maja 2012 r. w wysokości 70% podstawy wymiaru obniżony o 25%.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60