Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Rozliczenie składkowo-podatkowe członka zarządu spółki z o.o. zatrudnionego na ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie składkowo-podatkowe członka zarządu spółki z o.o. zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (354) z dnia 10.12.2013

Pracownik zatrudniony na stanowisku dyrektora został powołany na członka zarządu spółki. Funkcję tę pełni w ramach zawartej wcześniej umowy o pracę (wypowiedzeniem zmieniającym dokonano zmiany stanowiska na członek zarządu-dyrektor oraz wysokości wynagrodzenia). Pracownik obecnie otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, premię miesięczną oraz wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Czy wszystkie te przychody podlegają oskładkowaniu?

Tak. Jeżeli członek zarządu funkcję tę pełni na podstawie zawartej umowy o pracę, wówczas podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik. Uzyskiwane przez niego przychody z umowy o pracę stanowią przychody z tytułu stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o pdof.

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników uwzględnia się przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przychodem tym, zgodnie z art. 12 ustawy o pdof, są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W podstawie wymiaru składek nie należy uwzględniać wynagrodzenia chorobowego i zasiłków oraz rodzajów przychodów wymienionych w rozporządzeniu składkowym. Przy czym w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne uwzględnia się wynagrodzenie chorobowe oraz pomniejsza się tę podstawę o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez pracownika (art. 81 ust. 5 i 6 ustawy zdrowotnej).

W świetle powyższego, w podstawie wymiaru składek ZUS należy uwzględnić wszystkie z wymienionych w pytaniu Czytelnika przychody. Podlegają one również opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 32 ustawy o pdof.


Zwracamy uwagę!
Gdyby członek zarządu pełnił tę funkcję na podstawie powołania i dodatkowo był zatrudniony na podstawie umowy o pracę (wykonując czynności niezwiązane z byciem członkiem zarządu), to uzyskiwane przez niego przychody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie byłyby oskładkowane. Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie jest tytułem do ubezpieczeń wymienionym w ustawach o sus i zdrowotnej. Przychody te zakwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o pdof) należałoby opodatkować na zasadach określonych w art. 41 ustawy o pdof, czyli w wysokości 18% dochodu (przychodu uzyskanego przez członka zarządu pomniejszonego o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł miesięcznie).

  Przykład  

Osoba zatrudniona w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę równocześnie pełni w tej spółce funkcję członka zarządu na podstawie powołania (w ramach umowy o pracę wykonuje inne czynności niż te, które należą do jej obowiązków jako członka zarządu spółki).

W listopadzie 2013 r. uzyskała ona wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy w wysokości 6.000 zł oraz wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji członka zarządu w kwocie 1.000 zł. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów i złożył pracodawcy PIT-2. Spółka z o.o. dokonała następujących wyliczeń:

  • z umowy o pracę:
wyszczególnienie poz.  obciążenia
składkowo-
-podatkowe
wynagrodzenie za pracę - 1 - 6.000,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. 1) - 2 - 6.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika
(poz. 2 x 9,76% + poz. 2 x 1,5% + poz. 2 x 2,45%)
- 3 - 822,60 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 1 - 3) - 4 - 5.177,40 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 4 x 9%) - 5 - 465,97 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 4 x 7,75%) - 6 - 401,25 zł
podstawa opodatkowania (poz. 1 - 111,25 zł - poz. 3), po zaokrągleniu - 7 - 5.066,00 zł
zaliczka na podatek dochodowy (poz. 7 x 18%) - 46,33 zł - 8 - 865,55 zł
zaliczka do przekazania do urzędu skarbowego (poz. 8 - 6), po zaokrągleniu - 9 - 464,00 zł
kwota wypłaty (poz. 1 - 3 - 5 - 9) - 10 - 4.247,43 zł

Spółka z własnych środków opłaca część składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i FGŚP.

  • z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu:
wyszczególnienie poz.  obciążenia
podatkowe
wynagrodzenie za pracę - 1 - 1.000,00 zł
podstawa opodatkowania (poz. 1 - 111,25 zł), po zaokrągleniu - 2 - 889,00 zł
zaliczka na podatek dochodowy (poz. 2 x 18%), po zaokrągleniu - 3 - 160,00 zł
kwota wypłaty (poz. 1 - 3) - 4 - 840,00 zł
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60