Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Składki ZUS przy prowadzeniu działalności w dwóch spółkach i pracy ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składki ZUS przy prowadzeniu działalności w dwóch spółkach i pracy na etacie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (799) z dnia 10.03.2013

Prowadzę dwie działalności gospodarcze (jako wspólnik w spółce cywilnej i jawnej). Składki na ubezpieczenia społeczne opłacam z tytułu bycia wspólnikiem w spółce cywilnej. Począwszy od kwietnia br. spółka jawna dodatkowo zawrze ze mną umowę o pracę i z tego tytułu na koniec każdego miesiąca będę otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 3.500 zł. Czy w tej sytuacji obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu będę podlegał zarówno z pracy na etacie, jak i z działalności powadzonej w spółce cywilnej?

Nie. W omawianym przypadku Czytelnik obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym będzie podlegał wyłącznie z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Z tego też tytułu będą opłacane za niego składki na te ubezpieczenia. Natomiast zarówno z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, jak i z pracy na etacie obowiązkowo będzie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu. Z tych więc tytułów będzie za niego opłacana składka zdrowotna. Składkę na to ubezpieczenie będzie też opłacać obowiązkowo z tytułu bycia wspólnikiem w spółce jawnej.

Katalog tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zawarty został w art. 6 ust. 1 ustawy systemowej. Wśród nich wymienia się zarówno:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i
   
 • prowadzenie działalności gospodarczej (w formie spółki cywilnej oraz spółki jawnej).

Pracownik spełniający jednocześnie warunki do objęcia go obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów (np.: prowadzenia działalności gospodarczej) podlega tym ubezpieczeniom wyłącznie ze stosunku pracy. Ma to miejsce wtedy, gdy przychód osiągany przez niego z tego tytułu (podlegający oskładkowaniu) w przeliczeniu na okres miesiąca jest równy kwocie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Jeżeli jednak przychód z pracy na etacie będzie niższy od kwoty minimalnej płacy, wówczas ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą dla pracownika obowiązkowe z obu tytułów (art. 9 ust. 1 i 1a ustawy systemowej).


Uwaga!

W 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.600 zł, a dla pracownika w I roku pracy 1.280 zł.


Czytelnik z pracy na etacie osiąga w miesiącu oskładkowany przychód w kwocie wyższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę (3.500 zł). Zatem z tytułu prowadzonej działalności w formie spółki cywilnej ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają dla niego charakter dobrowolny. Może do nich przystąpić składając w tym celu w ZUS stosowny wniosek.

Inaczej kwestia wygląda w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zasady opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikają z art. 82 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.), dalej ustawy zdrowotnej. Stosownie do brzmienia tego artykułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od:

 • każdego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
   
 • każdego z uzyskanych przychodów,
   
 • każdego rodzaju prowadzonej działalności,
   
 • każdej prowadzonej spółki.

Wobec powyższego, składkę na ubezpieczenie zdrowotne Czytelnik, o którym mowa w pytaniu, jest zobowiązany opłacać zarówno z tytułu prowadzonej działalności w formie spółki cywilnej, a także w formie spółki jawnej, jak i z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.


Stanowisko Ministerstwa Zdrowia przedstawione w odpowiedzi na interpelację nr 10069 w sprawie wielokrotnego płacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne przez jedną osobę:

"(…) regulacje (zawarte w ustawie zdrowotnej - przyp. red.) (…) nakładają obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne od każdego tytułu, niezależnie od tego, czy w zbiegu pozostają różne tytuły, czy zbiegają się takie same tytuły. Obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne obciąża zatem np. zarówno pracowników wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą (zbieg różnych tytułów), jak również pracowników zatrudnionych w kilku miejscach czy przedsiębiorców, którzy prowadzą kilka działalności gospodarczych (zbieg przychodów w ramach jednego tytułu). (…)"

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60