Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Ryczałt za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ryczałt za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (319) z dnia 1.07.2012

Pracownikom ośrodka pomocy społecznej dojeżdżającym do podopiecznych jest wypłacany ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Czy ryczałt ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i oskładkowaniu?

Ryczałt za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych stanowi przychód ze stosunku pracy, który co do zasady podlega opodatkowaniu. Przy czym wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdu stanowiącego własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw. Zwrot ten korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika. Powyższe wynika z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o pdof. Odrębne przepisy, o których mowa wyżej, to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych… (Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 121 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsca wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy.

Ważne: Skoro przepis rangi ustawowej przewiduje możliwość przyznania pracownikowi socjalnemu wykonującemu pracę socjalną w środowisku zwrot kosztów przejazdów związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych należy przyjąć, iż świadczenia wypłacane na jego podstawie korzystają ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o pdof.

Uwzględniając powyższe, wypłacone pracownikom ośrodka pomocy społecznej dojeżdżającym do podopiecznych ryczałty, tytułem zwrotu kosztów używania pojazdów stanowiących ich własność do celów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych w jazdach lokalnych, przyznane na podstawie art. 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej, korzystają - do wysokości miesięcznego ryczałtu określonego rozporządzeniem z dnia 25 marca 2002 r. - ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Rozstrzygnięcie składkowe

Zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego określonego w przepisach ww. rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. jest zwolniony z oskładkowania. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), dalej rozporządzenia składkowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60