Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Samochód służbowy używany przez pracownika do celów prywatnych ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Samochód służbowy używany przez pracownika do celów prywatnych a podstawa wymiaru składek ZUS

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (318) z dnia 10.06.2012

Pracodawca zamierza udostępnić pracownikowi samochód służbowy do celów prywatnych. Czy taki rodzaj świadczenia jest obciążony składkami ZUS?

Wartość świadczenia polegająca na udostępnieniu pracownikowi bezpłatnie samochodu służbowego dla celów prywatnych jako przychód ze stosunku pracy podlega oskładkowaniu.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (także ubezpieczenie zdrowotne) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o sus oraz art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o pdof za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności są to wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ważne: Przepisy składkowe nie wyłączają z podstawy wymiaru składek ZUS wartości pieniężnej nieodpłatnie udostępnionego pracownikowi samochodu służbowego do korzystania w celach prywatnych, a tym samym podlega ona oskładkowaniu.

Dla celów składkowych wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), dalej rozporządzenia składkowego. W świetle powołanego przepisu, w podstawie wymiaru składek ZUS należy uwzględnić wartość ww. świadczenia w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu obowiązujących w firmie, a w razie ich braku według:

  • cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy, jeżeli pracodawca świadczy usługi w zakresie wynajmu samochodów,
     
  • cen zakupu, jeżeli pracodawca zakupił taką usługę.

W przypadku udostępnienia pracownikowi do celów prywatnych samochodu będącego własnością pracodawcy, który nie świadczy usług wynajmu samochodów (i w przepisach płacowych nie uregulował tej kwestii), to wartość tego świadczenia należy ustalić stosując art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o pdof. Zgodnie z powołanym przepisem wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Ustalając przychód pracownika, należy wziąć pod uwagę m.in. markę samochodu, rok produkcji, stan techniczny, przebieg, wyposażenie i porównać z cenami usług świadczonych przez działające na tym samym terenie co pracodawca firmy, zajmujące się wynajmem takich samochodów. Z interpretacji organów podatkowych wynika, że w sytuacji udostępniania pracownikom do celów prywatnych pojazdów stanowiących własność pracodawcy, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy usług najmu samochodów, wartość pieniężna świadczenia powinna uwzględnić ceny rynkowe stosowane przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów. Takie stanowisko zostało przedstawione m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2012 r. (sygn. ITPB2/415-970/10/12-S/ENB).

Wspomnijmy, że na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające m.in. na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Na podstawie tego przepisu składki nie są naliczane, gdy pracownik korzysta z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, co należy rozumieć jako korzystanie z transportu publicznego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60