Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP za ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika będącego wcześniej bezrobotnym

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (312) z dnia 10.03.2012

1) Pracodawca zawarł umowę o pracę na okres próbny z pracownikiem w wieku 52 lat, który przed podjęciem tego zatrudnienia był przez kilka miesięcy zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. W konsekwencji nie opłacał za niego składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Po okresie próbnym pracownik został zatrudniony na czas określony. Czy pracodawca może kontynuować zwolnienie z opłacania składek na ww. Fundusze?

Pracodawcy nie opłacają składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej FGŚP) przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Tak wynika z art. 104b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9b ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Na podstawie powołanych przepisów pracodawca może korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ww. Fundusze, jeżeli pracownik:

  • w dniu nawiązania stosunku pracy ma ukończone co najmniej 50 lat (50 urodziny muszą przypadać najpóźniej w dniu nawiązania stosunku pracy),
     
  • pozostawał w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 30 dni liczonych wstecz od dnia poprzedzającego dzień nawiązania stosunku pracy.
Ważne: Okres 12-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę.

W świetle powyższego, jeżeli pracodawca zawiera z osobą bezrobotną spełniającą omówione wcześniej warunki umowę o pracę na kilka miesięcy, a następnie kolejną umowę o pracę, to nie może kontynuować zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP. W takim bowiem przypadku uznaje się, że pracownik nie spełnia warunku pozostawania w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 30 dni przed podjęciem tego (kolejnego) zatrudnienia. Takie też stanowisko przedstawił Rzecznik Prasowy Centrali ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa.

2) Pracodawca zatrudnił osobę bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy w wieku 51 lat i korzystał ze zwolnienia z opłacania za nią składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Po zakończeniu umowy o pracę osoba ta zarejestrowała się w urzędzie pracy jako bezrobotna. Czy pracodawca zatrudniając tę osobę ponownie (po dwu-miesięcznej przerwie) ma prawo do zwolnienia z opłacania za nią składek na ww. Fundusze? Czy okresy zwolnienia podlegają zsumowaniu?

Jeżeli przed zawarciem kolejnej umowy o pracę pracownik był zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna przez okres co najmniej 30 dni, to pracodawca ponownie nabywa prawo do zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Powyższe uprawnienie przysługuje bowiem pracodawcy, który:

  • po pierwsze - zatrudnił pracownika w wieku co najmniej 50 lat,
     
  • po drugie - przed podjęciem tego zatrudnienia pracownik był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny przez co najmniej 30 dni.

Dla skorzystania ze zwolnienia z opłacania ww. składek bez znaczenia jest czy pracodawca wcześniej już zatrudniał tę osobę i korzystał z tego uprawnienia. Okresy zwolnienia nie podlegają zsumowaniu.

  Przykład  

Od 17 stycznia 2011 r. pracodawca zatrudnił osobę w wieku 51 lat na czas określony do 31 grudnia 2011 r. Osoba ta bezpośrednio przed zatrudnieniem była od kilkunastu miesięcy zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna. Pracodawca był zwolniony z opłacania za pracownika składek na Fundusz Pracy i FGŚP w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2011 r.

Załóżmy, że po rozwiązaniu umowy o pracę osoba ta zarejestrowała się w urzędzie pracy jako bezrobotna. Pracodawca od 5 marca 2012 r. ponownie zatrudnił ją na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 października 2012 r. Pracodawca nabył uprawnienie do zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2012 r., ponieważ jest to pracownik w wieku powyżej 50 lat i bezpośrednio przed podjęciem tego zatrudnienia pozostawał w ewidencji bezrobotnych urzędu pracy przez co najmniej 30 dni.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60