Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2012 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2012 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (309) z dnia 1.02.2012

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku (art. 81 ust. 2 ustawy zdrowotnej).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2011 r. wyniosło 3.771,08 zł, a zatem 75% z tej kwoty to 2.828,31 zł.

Ważne: W 2012 r. najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących wynosi 2.828,31 zł, a składka 254,55 zł (2.828,31 zł x 9%), z tego odliczeniu od podatku podlega składka zdrowotna w wysokości 219,19 zł (2.828,31 zł x 7,75%).

Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy zdrowotnej, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. To oznacza, że podstawa wymiaru tej składki nie podlega zmniejszeniu w razie:

 • rozpoczęcia lub zakończenia działalności (współpracy) w trakcie miesiąca,
   
 • gdy przedsiębiorca (osoba współpracująca) spełnia warunki do przyznania zasiłku.
  Przykład  

Od 16 stycznia 2012 r. osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z działalności opłaca obowiązkowo tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne (nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, ponieważ jest równocześnie pracownikiem i z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie za pracę w wysokości co najmniej minimalnego). Za styczeń 2012 r. obowiązana jest opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od podstawy, którą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2.828,31 zł.

  Przykład  

Osoba prowadząca działalność gospodarczą z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W styczniu 2012 r. chorowała przez 31 dni i spełniła warunki do przyznania zasiłku chorobowego. Za styczeń 2012 r. obowiązana jest opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy, nie niższej niż 2.828,31 zł. Za ten miesiąc nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne (najniższa podstawa wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia podlega zmniejszeniu, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do przyznania zasiłku).

Osoba prowadząca działalność pozarolniczą, która uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne odrębnie od każdego rodzaju działalności (art. 82 ust. 3 ustawy zdrowotnej).

Zwracamy uwagę! Jeżeli osoba prowadząca działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca odrębnie od każdej prowadzonej spółki (art. 82 ust. 4 ustawy zdrowotnej).

Rodzajami działalności, o których mowa powyżej, są:

 • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej,
   
 • działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
   
 • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej,
   
 • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej,
   
 • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej,
   
 • wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta,
   
 • wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
   
 • wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
   
 • inna niż określona wyżej pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Przykładowo, jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą w formie dwóch spółek jawnych i jednej spółki partnerskiej, to za styczeń 2012 r. podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 8.484,93 zł (tj. 3 x 2.828,31 zł).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60