Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Świadczenia rodzinne należne na uczące się dzieci
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Świadczenia rodzinne należne na uczące się dzieci

Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Bożena Dziuba

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Ponieważ wydatki te wzrastają w okresie nauki, ustawodawca przewidział do tego świadczenia różnego rodzaju dodatki. Wypłacane są one na wniosek osoby uprawnionej do zasiłku rodzinnego odpowiednio jednorazowo, w okresie trwania roku szkolnego lub przez pełny okres zasiłkowy.

Prawo do zasiłku

Rodzice, opiekunowie prawni i faktyczni dzieci, a także osoby uczące się mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego.

Przysługuje ono, po spełnieniu kryterium dochodowego, do ukończenia przez dziecko odpowiednio:

 • 18. roku życia lub
   
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
   
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Natomiast osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej zasiłek rodzinny przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Przy czym za osobę uczącą się uznawana tu jest osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym albo ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Dodatki do świadczenia

Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą również korzystać z różnego rodzaju dodatków do tego świadczenia. Pełny ich katalog został wymieniony w art. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, z czego część przysługuje na uczące się dzieci. Chodzi tu o dodatki z tytułu:

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
   
 • rozpoczęcia roku szkolnego oraz
   
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasady ich przyznawania oraz wypłaty zostały określone odpowiednio w art. 13, 14 i 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych (patrz tabela).

Na wniosek

Dodatki do zasiłku rodzinnego przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej. Z reguły składa się go przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, poprzez wypełnienie odpowiednich pozycji wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284). Chodzi tu o odpowiednie pozycje w Części I pkt 2 oraz Część V i VI formularza wniosku.


Formularze wniosku oraz wymaganych zaświadczeń i oświadczeń dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.


Warto przy okazji przypomnieć, iż wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Przekroczenie tego terminu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. O dodatek z tytułu rozpoczętego właśnie roku szkolnego 2016/2017 r. należy zatem wystąpić najpóźniej w dniu 31 października 2016 r., tj. w trwającym jeszcze okresie zasiłkowym 2015/2016.

Wymagane załączniki

Fakt rozpoczęcia lub kontynuowania nauki w szkole osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego świadczenia potwierdza odpowiednio:

 • zaświadczeniem szkoły albo oświadczeniem o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub
   
 • zaświadczeniem szkoły wyższej albo oświadczeniem o uczęszczaniu do szkoły wyższej.

Natomiast osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dodatkowo musi dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
   
 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,
   
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Wzory wymaganych zaświadczeń i oświadczeń zostały określone w załącznikach nr 2, 3, 9 i 10 do przywołanego wcześniej rozporządzenia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego na uczące się dzieci
Rodzaj dodatku do zasiłku rodzinnego Wysokość dodatku* (w okresie zasiłkowym) Okres wypłaty dodatku
od 1.11.2015 r.
do 31.10.2016 r.
od 1.11.2016 r.
do 31.10.2017 r.
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego;
100,00 zł raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
  do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
  powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
na dziecko w wieku
do ukończenia 5.roku życia
przez okres zasiłkowy
80,00 zł 90,00 zł
powyżej 5. roku życia
do ukończenia 24. roku życia
100,00 zł 110,00 zł
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - w związku z:
zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
105,00 zł 113,00 zł przez 10 miesięcy w roku - w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego
- dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
63,00 zł 69,00 zł
* Rada gminy w drodze uchwały może podnieść kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego. Podwyższenie to finansowane jest ze środków własnych gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518)

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60