Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Składniki wynagrodzenia, których nie wlicza się do podstawy ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składniki wynagrodzenia, których nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłków

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienną premię miesięczną obliczaną procentowo od zysku wypracowanego przez pracowników działu, w którym świadczy on pracę. W regulaminie premiowania nie ma szczegółowych regulacji dotyczących obliczania premii za czas choroby, jest więc ona wypłacana wszystkim pracownikom działu w równej wysokości. Czy należy ją uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków?

Nie. Składniki wynagrodzenia, do których zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy przepisami o wynagradzaniu pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku (i są wypłacane za ten okres), nie podlegają uwzględnieniu w podstawie ich wymiaru. Tak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), dalej: ustawy zasiłkowej.

Pracodawcy, którzy nie mają obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania, zapis dotyczący zachowania prawa do składnika wynagrodzenia mogą zamieszczać w umowie o pracę.

Sam brak regulacji w przepisach wewnątrzzakładowych (lub w umowach o pracę), dotyczących wypłaty danego składnika wynagrodzenia za dni absencji chorobowej, nie powoduje wyłączenia go z podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. W takiej sytuacji uznaje się, że dany składnik nie przysługuje za okresy absencji chorobowej i w konsekwencji wlicza go do podstawy wymiaru. Jeśli jednak, mimo braku odpowiedniego zapisu w przepisach płacowych, pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypłacany za okresy pobierania świadczeń chorobowych, to nie uwzględnia się go w podstawie ich wymiaru (por. ust. 295 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl).

Premia, o której mowa w pytaniu, według zapisu regulaminowego jest przyznawana pracownikom danej komórki w wysokości obliczonej od wypracowanego przez nich zysku i wypłacana w jednakowej kwocie. Ewentualna absencja chorobowa nie powoduje zmniejszenia premii, co oznacza, że pracownik zachowuje do niej prawo w okresach pobierania świadczeń chorobowych. Tym samym nie może być wliczana do podstawy wymiaru tych świadczeń.

Przykład

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienną premię miesięczną. Absencja chorobowa nie wpływa na wysokość premii.

W październiku 2016 r. pracownik był przez 5 dni niezdolny do pracy z powodu choroby. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane za okres od października 2015 r. do września 2016 r. (pomniejszone o finansowane przez pracownika składki na ubezpieczenia społeczne), bez uwzględniania kwot wypłaconych premii miesięcznych.

Należy dodać, że gdyby umowa o pracę została rozwiązana, to premia, o której mowa w pytaniu, podlegałaby wliczeniu przez ZUS do podstawy wymiaru zasiłku przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (por. ust. 298 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60