Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Wliczanie wynagrodzenia za nadgodziny do podstawy wymiaru świadczeń ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wliczanie wynagrodzenia za nadgodziny do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016

Pracownikom świadczącym pracę w godzinach nadliczbowych z przekroczenia dobowego dokonujemy wypłaty wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny (wraz z dodatkiem) raz na kwartał. Czy ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, możemy wypłacone z tego tytułu kwoty traktować jako składnik wynagrodzenia przysługujący za okresy kwartalne?

Nie. W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków należy uwzględniać wynagrodzenie za nadgodziny wypracowane w miesiącu, za który wynagrodzenie jest wliczane do tej podstawy.

Generalnie podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Za wynagrodzenie uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej).

Ważne: Wynagrodzenie miesięczne, jak również składniki przysługujące za okresy miesięczne, wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w kwocie przysługującej za miesiące, za które zostały wypłacone, bez względu na to, kiedy nastąpiła ich wypłata.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych z przekroczenia dobowego, to uwzględnia się je w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych razem z podstawowym wynagrodzeniem za miesiąc, w którym nadgodziny zostały wypracowane.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu należy ustalić, jaka kwota wynagrodzenia (oraz ewentualnie dodatku) za nadgodziny przysługuje za poszczególne miesiące, za które wynagrodzenie przyjmuje się do podstawy wymiaru świadczenia, a następnie kwotę tę zsumować z wynagrodzeniem za pracę w tym samym miesiącu.

Przykład

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 1 do 10 września 2016 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z wynagrodzeniem za pracę w godzinach nadliczbowych, uzyskane przez pracownika za okres od września 2015 r. do sierpnia 2016 r. W okresie tym pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego od 11 do 29 stycznia 2016 r., wskutek czego przepracował w tym miesiącu mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy. Tym samym wynagrodzenie za styczeń 2016 r. wraz z wynagrodzeniem za wypracowane w tym miesiącu godziny nadliczbowe, zostało wyłączone z podstawy wymiaru.


Kwartalna wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych powoduje konieczność wyrównania wypłaconego świadczenia chorobowego. Jeśli bowiem pracownik stanie się niezdolny do pracy przed wypłatą tego wynagrodzenia, to nie zostanie ono uwzględnione w podstawie wymiaru świadczenia. Po dokonaniu jego wypłaty pracodawca obowiązany będzie przeliczyć podstawę wymiaru świadczenia i w konsekwencji wyrównać jego wysokość.

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu oraz że wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wypracowane przez pracownika w lipcu i sierpniu 2016 r. została dokonana 5 października 2016 r. Pracodawca przeliczył podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za wrzesień 2016 r. i wyrównał jego wysokość. W tym celu do sumy wynagrodzeń za okres od września do grudnia 2015 r. i od lutego do sierpnia 2016 r. dodał wynagrodzenie za nadgodziny wypłacone za lipiec i sierpień 2016 r., a następnie podzielił przez 11 (liczbę miesięcy przyjętych do podstawy wymiaru).


Zwracamy uwagę!
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe z przekroczenia dobowego, które nie zostały skompensowane czasem wolnym w wymiarze przewidzianym w Kodeksie pracy, powinny być opłacone normalnym wynagrodzeniem oraz dodatkiem. Pracownik nabywa do niego prawo w terminie wypłaty wynagrodzeń za ten miesiąc. Nieprawidłowa jest więc wypłata tego wynagrodzenia w systemie kwartalnym.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60