Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Dodatki za nadgodziny w podstawie wymiaru zasiłków
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dodatki za nadgodziny w podstawie wymiaru zasiłków

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016

Od 1 stycznia br. spółka z o.o. zmieniła długość okresu rozliczeniowego czasu pracy z jedno- na czteromiesięczny. W jakim terminie po zmianie należy wypłacać normalne wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe z przekroczenia dobowego oraz z tytułu pracy w dniu wolnym? Czy zmiana wpłynęła na sposób ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych? Nadmieniamy, że wypłacamy wynagrodzenie w ostatnim roboczym dniu miesiąca.

Normalne wynagrodzenie za pracę pozarozkładową wypłaca się razem z uposażeniem za miesiąc, w którym wystąpiła, realizując w ten sposób obowiązek wypłaty wynagrodzenia w terminie przewidzianym w przepisach prawa. Podobnie dodatki za godziny nadliczbowe z przekroczenia dobowego, które stwierdza się i opłaca na bieżąco. Gdyby jednak strony postanowiły (w następstwie wniosku pracownika, bądź dyspozycji pracodawcy, która jest dodatkowo objęta gwarancją pełnego wynagrodzenia) o odebraniu w zamian czasu wolnego w następnym miesiącu (miesiącach) kalendarzowym, to dodatku nie wypłaca się. Z kolei praca w dniu wolnym powinna być kompensowana innym dniem wolnym od pracy do końca okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli z przyczyn od stron niezależnych powyższe nie nastąpi oraz spowoduje przekroczenie normy średniotygodniowej, to na koniec okresu należy wypłacić dodatki w wysokości 100%.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym, od stycznia br. w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym (wcześniej okres ten wynosił miesiąc). W lutym 2016 r. przepracował 15 nadgodzin z przekroczenia dobowego oraz 8 godzin w jedną z wolnych dla niego sobót. Pracodawca wypłacił pracownikowi za luty br. normalne wynagrodzenie za nominał i za 15 godzin nadliczbowych z przekroczenia dobowego, ponadto 15 dodatków za nadgodziny dobowe (pracownikowi nie udzielono czasu wolnego w innym miesiącu).

Przyjmujemy, że za pracę w sobotę pracodawca udzielił dnia wolnego w tym samym miesiącu, a zatem z tego tytułu wynagrodzenie nie wzrosło (8 godzin pozarozkładowych bilansuje 8 godzin "odebranych"). Gdyby za pracę w wolną sobotę pracodawca udzielił dnia wolnego w innym miesiącu, to za luty br. wynagrodzenie zostałoby podwyższone za 8 godzin, a w miesiącu odbierania dnia wolnego odpowiednio obniżone. Jeśli zaś stronom z przyczyn niezależnych nie udałoby się odpowiednio ustalić i odebrać dnia wolnego, przez co doszłoby do powstania przekroczeń średniotygodniowych, pracownik nabyłby prawo do 8 dodatków w wysokości 100%, które należałoby wypłacić z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego.


Zwracamy uwagę!
Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lutego 2010 r. (sygn. akt I PK 157/09, OSNP 2011/15-16/200) dopuścił wypłatę normalnego wynagrodzenia za pracę nadliczbową w miesiącu, w którym pracodawca udziela pracownikowi czasu wolnego. Jak uzasadniał, w przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której pracownik w okresie wykorzystywania udzielonego mu czasu wolnego mógłby pozostać bez dochodu z pracy. Z poglądem tym nie do końca można się zgodzić. Praktycznie dochód ten zostaje uzyskany, tyle że we wcześniejszym terminie (w miesiącu wystąpienia pracy nadliczbowej).

Odpowiadając na drugie pytanie wyjaśniamy, że w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u pracodawcy (płatnika składek) w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.

ZUS

Jak wyjaśnił ZUS w ust. 292 komentarza do ustawy zasiłkowej: "(...) Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych, nawet jeżeli w tych okresach nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia na skutek zmiany stanowiska pracy lub zmiany warunków wynagradzania ustalonych w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy. (...)". Powyższa zasada ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy w miesiącach poprzedzających chorobę nastąpiła zmiana okresu rozliczeniowego. Wobec jednak tego, że jeden ze składników wynagrodzenia obecnie jest wypłacany w systemie czteromiesięcznym, właściwe zastosowanie znajdzie przepis art. 42 ust. 3 ustawy zasiłkowej, na mocy którego podlega on wliczeniu do podstawy wymiaru w wysokości 1/12 sumy kwot wypłaconych za trzy okresy czteromiesięczne. Przy czym do czasu upływu 12 miesięcy od zmiany okresu rozliczeniowego, składnik obecnie wypłacany w systemie czteromiesięcznym powinien być przyjmowany odpowiednio do cyklu jego wypłaty (czyli również w kwotach wypłaconych za okresy miesięczne).

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu oraz że pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego za 7 dni lipca 2016 r.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. Do tak obliczonej kwoty wynagrodzenia należy dodać 1/12 część dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaconych za trzy okresy odpowiadające okresom czteromiesięcznym poprzedzającym lipiec 2016 r., tj.:

  • maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2015 r.,
     
  • wrzesień, październik, listopad i grudzień 2015 r. oraz
     
  • styczeń, luty, marzec i kwiecień 2016 r.

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60