Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Wartość pieniężna udostępnionego zleceniobiorcy lokalu mieszkalnego w podstawie wymiaru ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wartość pieniężna udostępnionego zleceniobiorcy lokalu mieszkalnego w podstawie wymiaru składek ZUS

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016

W firmie umowę zlecenia wykonuje osoba, która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W umowie wynagrodzenie zostało określone kwotowo i jest wypłacane co miesiąc. Ponadto udostępniliśmy zleceniobiorcy nieodpłatnie spółdzielczy lokal mieszkalny. Czy wartość tego świadczenia powinniśmy wliczyć do podstawy wymiaru składek ZUS?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia, w której odpłatność określono kwotowo, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania tej umowy (art. 18 ust. 3art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o sus).

Przychody z umowy zlecenia zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof). Są nimi otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o pdof).

Do nieodpłatnych świadczeń, o których mowa wyżej, należy zaliczyć nieodpłatne udostępnienie zleceniobiorcy lokalu mieszkalnego.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy stosuje się odpowiednio przepisy § 2-4 rozporządzenia składkowego, czyli m.in. wyłączenia z oskładkowania niektórych rodzajów przychodów, wśród których nie wymienia się jednak nieodpłatnego udostępnienia lokalu mieszkalnego (§ 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia składkowego). Dlatego też wartość pieniężną tego świadczenia należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w wysokości ustalonej zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia składkowego, tj. w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku m.in.:

  • dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego - w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,
     
  • dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych wyżej, oraz domów stanowiących własność prywatną - w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach - w danej dzielnicy,
     
  • dla lokali komunalnych - w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę.

Dla celów podatkowych wartość pieniężną udostępnionego zleceniobiorcy nieodpłatnie lokalu mieszkalnego ustala się zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 3 ustawy o pdof, czyli według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu. Podkreślić należy, że świadczenie takie nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o pdof, gdyż przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do pracowników. Za pracownika, zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 ustawy o pdof, uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 maja 2016 r. (znak ILPB1/4511-1-358/16-2/AA), w której czytamy: "(...) przepis art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania, ponieważ dotyczy wyłącznie pracowników (...) zatem nie może znaleźć zastosowania do osób zatrudnionych na podstawie cywilnoprawnej umowy zlecenia. Oznacza to, że u zleceniobiorców korzystanie z nieodpłatnego zakwaterowania będzie wiązało się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu (...). W związku z powyższym Wnioskodawca ma obowiązek doliczyć (koszt wynajmu mieszkania - przypis redakcji) do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów z tytułu umów zlecenia. (...)".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60